Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na svojim mrežnim stranicama objavio je uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Građanima će tako u 2024. godini na raspolaganju biti čak 120 milijuna eura.

Tko se može prijaviti: 

 • vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 
 • ili do tri stambene jedinice 
 • te više od 50% površine namijenjene stanovanju. 

Prijavitelji u toj kući moraju imati:

 • prebivalište, 
 • uredno vlasništvo 
 • i dokaz da je objekt u potpunosti legalan. 

Ukoliko je kuća oštećena u potresu moguće je dobiti 80% prihvatljivih troškova investicije, dok građani čije kuće nisu oštećene potresom mogu računati na 60%-tno sufinanciranje. Ovisno o postotnom učešću i mjerama koje će se primijeniti kod energetske obnove maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120,00 eura po prijavi.

Pri određivanju visine poticaja Fond se rukovodio aktualnim tržišnim cijenama građevinskog materijala, usluga i opreme potrebne za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, a sve s namjerom da energetska obnova građanima bude financijski što prihvatljivija.

Vlasnici obiteljskih kuća bespovratna sredstva mogu dobiti za:

 • mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krovova 
 • te zamjenu vanjske stolarije
 • za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete
 • za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (njih će Fond, kao i u već ranijim javnim pozivima, sufinancirati s 50% sredstava)
 1. Najveći iznos sufinanciranja nove fotonaponske elektrane je 600,00 eur/kW 
 2. Najveći iznos opravdanog troška za punionicu za električno vozilo je 1000,00 eur

Građanima koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstva za kućnu punionicu.

Najveći iznos opravdanog troška za aktivnost A4, koja se odnosi na ugradnju fotonaponske elektrane i/ili infrastrukture za punionicu električnog vozila je 12.000,00 eur. 

Energetski certifikat:

Kada se traži samo sufinanciranje fotonaponske elektrane, obiteljske kuće ne moraju biti energetski certificirane. 

Ako se provodi cjelovita energetska obnova ili se povećava toplinska izolacija vanjske ovojnice kuća mora biti energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. U slučaju da se ugrađuju sustavi grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije energetski razred obiteljske kuće mora biti C ili bolji u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

1. Prijavni obrazac,

2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja (u slučaju suvlasništva bit će potrebno dostaviti za sve suvlasnike),

3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (ako je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan – imati odgovarajući žig izvršnosti odnosno pravomoćnosti),

4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne bit će potrebno dostaviti Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar),

5. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće (neće biti potrebno dostaviti u slučaju ugradnje fotonaponske elektrane, te ako obiteljsku kuću nije moguće certificirati uslijed oštećenja od potresa),

6. Obrazac tehničkog proračuna (popunjavat će se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu, a dokument temeljem kojeg je Obrazac tehničkog proračuna ispunjen će se dostavljati kao prilog obrascu),

7. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme (ponude/troškovnici izrađuju se sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu i, ako je primjenjivo, glavnom projektu, te obvezno sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova),

8. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće (fotografije postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena odnosno ugradnja sustava),

9. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19,  125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) (detaljnije pojašnjeno u Tehničkim uvjetima),

10. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika (ako je vlasnik ili suvlasnik maloljetna osoba uz Izjavu je potrebno dostaviti suglasnost drugog roditelja kao i odobrenje/potvrdu suda/nadležnog tijela vezano za zastupanje maloljetne osobe)

Dodatno: kod prijave mjere M3.1. Fotonaponska elektrana prijava dodatno mora sadržavati:

 • obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom 
 • ili Elektroenergetsku suglasnost 
 • ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Ako se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

Tehnički uvjeti za ugradnju fotonaponske elektrane: 

 • Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%

Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjet za ugradnju fotonaponske elektrane:

 • fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i sl.)
 • akumulatori električne energije – samo u slučaju ugradnje izoliranih (off-grid) sustava
 • ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mjernog mjesta FNE u mrežnom radu i sl.), 
 • građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.)

NAPOMENE: Za fotonaponski sustav koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt izrađen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ 118/19, 65/20). 

Troškove izrade navedenog glavnog projekta radu snosi prijavitelj, tj. taj se trošak ne sufinancira od strane Fonda. 

Uz provedbu mjere postavljanja nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, moguće je za isto obračunsko mjerno mjesto izvesti i infrastrukturu za punjenje električnog vozila (mjera M4.1). Za punionicu/priključno mjesto koji se ugrađuje u sklopu energetske obnove obiteljske kuće potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt.

Prijave na natječaj:

Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine

Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva. Prihvatljiv trošak je i angažiranje stručno-tehničke pomoći radi pripreme cijelog projekta, a prijaviteljima je dana i mogućnost da opunomoće drugu osobu koja može prijavu izvršiti umjesto njih.

Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Uvjeta i kriterija, a završava 31. prosinca 2026. godine. Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom

Cilj ovog programa koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja je dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. 

Na taj način, osim smanjenja štetnih emisija,  smanjit će se količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osigurati financijske uštede te povećati udobnosti i kvaliteta boravka u obiteljskim kućama.

Sve uvjete i kriterije za sufinanciranje možete pogledati ovdje:

Objavljeni uvjeti za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u 2024. godini | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)

Leave A Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)