Općina Vrsar je 11. siječnja 2024. objavila javni poziv za za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama, isključivo na području općine Vrsar.

Financijska sredstva za realizaciju Poziva u ukupnom iznosu od 4.000,00 eura osigurana su u Proračunu Općine. Prijavitelji se mogu prijaviti za izradu glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane u kućanstvima. Subvencioniranje će iznositi 80%, a najviše do 600,00 eura (s PDV-om). Općina zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Građani koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje; 

2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se projekt izrađuje, na području Općine; 

3. prihvate uvjete subvencioniranja sukladno Pozivu i općim aktima Općine; 

4. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili neregularnih dugovanja prema Općini; 

5. sklope s Općinom Ugovor o subvencioniranju

Obiteljska kuća u smislu ovog Poziva je:

1. koja je zakonita: – izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu isti mora biti izvršan) – koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost 

2. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje. 

TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI: 

1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), 

2. obiteljske kuće: – koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno), – kojima je suvlasnik pravna osoba i 

3. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju.

Prihvatljiv je trošak izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju. 

Glavni elektrotehnički projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvu:

a) može biti izrađen, a račun ispostavljen i plaćen od 01.01.2023. godine do dana podnošenja zahtjeva; 

b) može biti planiran i u tom slučaju, ako su svi uvjeti zadovoljeni, odobriti će se financiranje na temelju predračuna/ponude, a isplata će se izvršiti uz uvjet da najkasnije do 01.11.2024. godine korisnik subvencije Općini dostavi račun, dokaz plaćanja projekta i kopiju glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane.

Prijave s potpunom dokumentacijom mogu se slati e-mailom, poštom ili osobno, a najkasnije do 01. listopada 2024. godine.

Na službenim stranicama općine Vrsar nalazi se tekst Javnog poziva sa svim detaljima i popisom dokumentacije za prijavu na javni poziv.

Za savjete, izradu idejnog i glavnog elektrotehničkog projekta, te u konačnici ugradnju solarne elektrane na Vašu kuću obratite se na info@suncanigrad.hr


Izvor: Vrsar_Javni poziv

Leave A Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)