...

Poltika privatnosti

O NAMA

Osobni podaci privatnih osoba moraju se čuvati po najvišem mogućem standardu, ne samo zbog suglasnosti sa zakonskom regulativom, već i zbog toga što se time ostvaruje temelj povjerenja između poslovnih i drugih poslovnih ili privatnih subjekata, neovisno o prirodi odnosa temeljem kojeg se čuvaju. Sunčani grad d.o.o. poštuje privatnost, te se brine za osobne podatke svih privatnih osoba, što uključuje privatne osobe čije osobne podatke prikuplja i privatne osobe čije osobne podatke obrađuje. Zaštita osobnih podataka jedan je od prioriteta poslovanja poduzeća Sunčani grad d.o.o., a transparentnost vođenja i obrade osobnih podataka temelj je za kvalitetno obavljanje djelatnosti.

CILJEVI POLITIKE PRIVATNOSTI

Cilj politike privatnosti je osigurati transparentnost poslovanja poduzeća Sunčani grad d.o.o. prema zaposlenicima, korisnicima, poslovnim partnerima i ostalim osobama koje su uključene u svakodnevno poslovanje poduzeća Sunčani grad d.o.o. 

U tu svrhu ovim dokumentom opisano je:

 • načela privatnosti
 • koje podatke prikupljamo,
 • u koje podatke imamo uvid,
 • kako prikupljamo podatke i na temelju kojih osnova,
 • s kime prikupljene podatke dijelimo,
 • koje podatke ne prikupljamo i koje obrade ne vršimo,
 • koliko dugo čuvamo podatke,
 • kako osiguravamo standarde navedene ovim dokumentom,
 • koja su prava ispitanika, kako ih mogu ostvariti i kako mogu doći do više informacija.

SUNČANI GRAD D.O.O. NAČELA PRIVATNOSTI

Sunčani grad d.o.o. Drži se sljedećih načela s ciljem zaštite vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više osobnih podataka nego što je neophodno;
 • Vaše osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
 • Ne čuvamo vaše osobne podatke ako više nije neophodno;
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo vaše osobne podatke.
 • Vaše osobne podatke ne šaljemo trećim stranama ukoliko nike potrebno za izvršenje usluge,
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu radi donošenja odluka ili profiliranja,
 • Ne vršimo praćenje posjeta našoj web-stranici niti ikakvu analitiku ili skriveno prikupljanje osobnih podataka,
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju,
 • Kontinuirano provjeravamo da su vaši podaci sigurno pohranjeni i zaštićeni.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prije svega prikupljamo osobne podatke svojih djelatnika te podatke svojih partnera u svrhu ispunjenja obveza poslodavca prema svojim djelatnicima i klijentima,, te uz njihov izričit pristanak kada ti podaci nisu nužno potrebni. Podaci zaposlenika mogu sadržavati sljedeće:

 • Podaci potrebni za ostvarivanje radno-pravnog odnosa, te za zadovoljavanje računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa (npr. ime, prezime, OIB, godina rođenja, JMBG i dr.)
 • Kontaktni podaci i podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta i pogodnosti vezanih uz radno mjesto (npr. ime, prezime, poslovne fotografije, adresa e-pošte, broj telefona, broj djece, broj putne isprave, vozačke dozvole i dr.)

Prikupljamo i osobne podatke poslovnih partnera, vanjskih suradnika i njihovih zaposlenika, ali samo onda kada i u mjeri koliko je nužno za ostvarenje i održavanje poslovnog odnosa, te ispunjavanje ugovorne obveze prema ugovornim partnerima. Također prikupljamo i osobne podatke zainteresiranih strana kada postoji interes ili temelj za ostvarivanje poslovnog odnosa. Ti podaci mogu sadržavati sljedeće:

 • Podaci potrebni za sklapanje i izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, OIB, adresa, IBAN i dr.)
 • Kontaktni podaci (npr. ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona i dr.)

Po potrebi prikupljamo podatke potencijalnih zaposlenika u procesu zapošljavanja ili kao referencu za buduća zapošljavanja uz izričiti pristanak ispitanika. Ti podaci mogu sadržavati sljedeće:

 • Kontaktni podaci (npr. ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona i dr.)
 • Podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu, fotografija i dr.)
 • Rezultati testiranja obavljenog kao dio procesa traženja novih zaposlenika.

Nadalje, prikupljamo podatke privatnih osoba putem video-nadzora, ali isključivo u svrhu zaštite imovine poduzeća (uključujući fizičku i financijsku imovinu) i djelatnika poduzeća, kao i zaštitu osoba u posjetu poslovnim prostorima poduzeća Sunčani grad d.o.o. i samo u toj mjeri.

UVID U PODATKE POSEBNE KATEGORIJE

Sunčani grad d.o.o. bavi se proizvodnjom softverskih i hardverskih rješenja i pružanjem usluga koje omogućuju kontinuitet rada korisnicima tih softverskih i hardverskih rješenja. U okviru ispunjavanja djelatnosti, a i ugovorne obveze prema svojim korisnicima, djelatnici poduzeća mogu imati uvid u osobne podatke posebne kategorije velike količine privatnih osoba. Zbog brige za osobne podatke privatnih osoba, ali i osiguranja kvalitete poslovanja, djelatnici poduzeća Sunčani grad d.o.o. obvezni su čuvati tajnost tih osobnih podataka. Sunčani grad d.o.o. ne prikuplja takve osobne podatke, niti ih obrađuje na bilo koji način osim kako je definirano ugovorom između poduzeća Sunčani grad d.o.o. i drugog poslovnog subjekta.

KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE

Podatke svojih djelatnika prikupljamo neposredno od djelatnika, iz ugovora o radu ili izravnim upitom. Podatke o poslovnim partnerima i njihovim zaposlenicima prikupljamo od poslovnih partnera izravnim upitom ili prilikom prvog kontakta, ali samo ako postoji osnova za ostvarivanje poslovnog odnosa. Podatke potencijalnih zaposlenika prikupljamo od kandidata uz njihov izričit pristanak. 

Svi osobni podaci prikupljaju se i obrađuju na teritoriju Republike Hrvatske. Prilikom obrade podataka poštuje se načelo ograničenja obrade i minimalnog skupa potrebnih podataka, što znači da ne prikupljamo i ne obrađujemo više od onog što nam je potrebno za ostvarivanje usluga, ugovornih obveza i drugih obveza vezanih uz poslovanje.

OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sunčani grad d.o.o. obrađuje osobne podatke temeljem sljedećih osnova:

 • Ispunjenje zakonskih obveza — primjerice, ali ne i ograničeno na obveze vezane uz računovodstvene i knjigovodstvene propise.
 • Ispunjenje ugovornih obveza prema ugovornim partnerima i korisnicima usluga poduzeća Sunčani grad d.o.o.
 • Legitimni interes za ostvarenje poslovnog odnosa ili pružanje usluga putem korištenja internetskih stranica.
 • Izričite privola korisnika za primanje promotivnih poruka, novinskih objava (engl. newsletter), anketa i ostalih oblika obavijesti o proizvodima ili uslugama poduzeća Sunčani grad d.o.o.

S KIME MOŽEMO DIJELITI PODATKE

Osobni podaci koji se prikupljaju u okviru poslovanja poduzeća Sunčani grad d.o.o. ne dijele se s trećim stranama osim u sljedećim, izrijekom navedenim situacijama:

 • Ukoliko postoji zakonska obveza, neposredno temeljem zakona ili posredno u vidu ovlaštenja.
 • Kada postoji ugovorna obveza čije ispunjenje zahtjeva prijenos podataka trećoj strani.
 • U slučaju angažmana druge strane (tzv. podizvođača), ali isključivo po nalogu poduzeća Sunčani grad d.o.o., gdje Sunčani grad d..o.o. osigurava mjere zaštite podataka.
 • U slučaju izričite privole ispitanika u svrhu navedenu pri davanju privole.
 • U slučaju promjene vlasničke strukture poduzeća Sunčani grad d.o.o.
 • Treće strane s kojima Sunčani grad d.o.o. potencijalno može dijeliti podatke su:
 • Financijske institucije s kojima Sunčani grad d.o.o. surađuje.
 • Računovodstveni i/ili knjigovodstveni servisi, te revizori i/ili revizorske kuće.
 • Dobavljači proizvoda ili usluga s kojima Sunčani grad d.o.o. surađuje u svrhu ispunjenja ugovornih obveza prema ispitanicima.
 • Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela na području i/ili izvan područja Republike Hrvatske.
 • Ostale institucije poput partnerskih institucija, podizvođača, agencija, udruga i osiguravajućih kuća na temelju ugovora o poslovnoj suradnji.

Voditelj obrade privatnih podataka je Marko Mrše. Kontakt info@suncanigrad.hr.

Podaci dostavljeni putem kontakt forme na internet stranici ili poslane putem e-maila, skladištit će se na serverima trenutnog pružatelja IT usluga, tvrtke Izradi website j.d.o.o., sukladno važećem pravilniku o čuvanju i obradi podataka istog poslužitelja.

Sunčani grad d.o.o. implementirao je razne tehničke i organizacijske mjere predostrožnosti, s ciljem što veće sigurnosti privatnih podataka. U određenim slučajevima, kao što je razmjena privatnih podataka putem internet stranice, a koja može biti podložna nehotično nastalim sigurnosnim propustima, apsolutna sigurnost podataka nije moguća.

U slučajevima kada dođe do sigurnosnih propusta ili neovlaštenog pristupa privatnim podacima, Sunčani grad d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu koja nastane. Iako ulažemo maksimalne napore da spriječimo takve situacije, one su uvijek moguće, stoga unosom podataka podrazumijeva se da ste upoznati sa svim potencijalnim rizicima.

ŠTO NE PRIKUPLJAMO I KOJE OBRADE NE VRŠIMO

Ne prikupljamo podatke o zaposlenicima ugovornih partnera, osim u mjeri u kojoj je to nužno za ispunjavanje ugovorne obveze. Osobni podaci svih privatnih osoba, uključujući i osobne podatke poslovnih partnera i njihovih zaposlenika ne koriste se u svrhe koje nisu navedene. Također, poduzeće ne izrađuje korisničke profile, niti provodi automatsku obradu osobnih podataka privatnih osoba, osim putem video-nadzora. Svakako valja naglasiti da se automatska obrada putem video-nadzora sastoji isključivo od zapisivanja video-sadržaja na video-snimač, te da se nikako ne rade obrade praćenja osoba i njihovih navika ili bilo kakvo automatsko prepoznavanje biometrijskih podataka (npr. prepoznavanje lica).

KOLIKO DUGO ČUVAMO PODATKE

Osobni podaci za koje postoji zakonska obveza čuvanja, čuvaju se onoliko dugo koliko je propisano zakonom. Kada ne postoji zakonska obveza čuvanja, osobne podatke poslovnih partnera čuvamo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa. U slučaju da trajanje poslovnog odnosa nije posebno definirano, kao kod npr. interesnih strana, osobni podaci čuvaju se do sljedeće provjere usklađenosti, ako je u tom trenu prošlo godinu dana od zadnjeg korištenja. Ukoliko se radi o ugovornom odnosu, osobne podatke zadržavamo do 30 dana nakon prestanka ugovornog odnosa. Osobne podatke dobivene putem video-nadzora čuvamo najviše 14 dana.

KAKO OSIGURAVAMO NAVEDENE STANDARDE

Svi djelatnici poduzeća Sunčani grad d.o.o. obvezani su na čuvanje poslovne tajne ugovorom o radu, a pravilnikom o radu obvezni su čuvati tajnost osobnih podataka koje mogu vidjeti tijekom ispunjenja ugovorne obveze. Dodatno, čuvanje tajnosti osobnih podatka definirano je i u ugovorima između poduzeća Sunčani Grad d.o.o. i ostalih poslovnih subjekata s kojima poduzeće ima aktivan poslovni odnos. Također, u trenutku ispunjavanja ugovorne obveze koristimo softverska rješenja koja koriste sigurnu, kriptografski zaštićenu komunikaciju i držimo se sigurnosnih preporuka i standarda.

Uz navedeno, svi djelatnici poduzeća Sunčani grad d.o.o. prošli su edukaciju o zaštiti osobnih podataka. Zbog osiguranja kvalitete poslovanja, a i zbog zakonske obveze, obavezni smo najmanje jednom godišnje vršiti provjeru usklađenosti s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, zvanom “GDPR”.

KOLAČIĆI

Za ispravan rad web-stranica poduzeća Sunčani grad d.o.o., što uključuje i poboljšanje korisničkog iskustva, ispravan prikaz web-stranica, unaprjeđenja web-stranica, web-stranice poduzeća Sunčani grad d.o.o. koriste kolačiće (engl. cookies). Kolačići se koriste za spremanje male količine informacije o sjednici korisnika (npr. jezik pregledavanja, trenutna stranica, IP-adresa i dr.), a spremljeni su na računalu posjetitelja web-stranica.

Kolačići mogu spremati i osobne podatke kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, ali takve se informacije spremaju u funkciji ispunjavanja svrhe web-stranica na zahtjev korisnika (npr. izrada korisničkog računa). Valja naglasiti kako web-stranice ne pristupaju datotekama na računalu korisnika i ne pristupaju osobnim podacima koje korisnik web-stranica nije pružao.

Spremanje kolačića može se onemogućiti postavkama rada modernih web-preglednika. Kada su onemogućeni u web-pregledniku, kolačići se ne spremaju na računalo posjetitelja, ali u tom slučaju određene funkcionalnosti web-stranica mogu raditi neispravno ili ne raditi uopće, te može biti onemogućen pristup određenim dijelovima web-stranica ili web-stranicama poduzeća Sunčani grad d.o.o. u cjelini.

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI

Prava ispitanika u punom tekstu opisana su u Uredbi o zaštiti osobnih podatka, zvanoj “GDPR”, a radi lakšeg snalaženja izdvojili smo ih za vas u nastavku:

 • pravo na pristup,
 • pravo na ispravak,
 • pravo na brisanje (“pravo na zaborav”),
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na prigovor.

Svoja prava možete ostvariti upitom, osobno na lokaciji poslovnog prostora Kranjčevićeva 29, 10 000 Zagreb ili putem e-pošte upućene na adresu info@suncanigrad.hr. Upit mora biti upućen u obliku pismenog zahtjeva i mora sadržavati barem sljedeće podatke:

 • Ime, prezime i OIB osobe koja želi ostvariti neko od prava.
 • Koje pravo ili prava ispitanik želi ostvariti.
 • Po primitku zahtjeva putem e-pošte, ispitanika ćemo povratno kontaktirati kako bi se utvrdila metoda provjere identiteta. U slučaju osobnog dolaska, od ispitanika će biti zatražen uvid u identifikacijsku ispravu poput osobne iskaznice ili putovnice. Takav postupak nužan je zbog sigurnosti osobnih podataka, a svrha je sprječavanje neovlaštenog zahtjeva za ostvarivanje prava.

KAKO DOĆI DO VIŠE INFORMACIJA

Za sva pitanja u vezi s osobnim podacima u okviru poslovanja poduzeća Sunčani grad d.o.o. možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu osobnih podataka na adresi e-pošte navedene u nastavku.

 • info@suncanigrad.hr 

ZAVRŠNE ODREDBE

Trenutna verzija, nastala stvaranjem politike privatnosti 27. studeni 2023. primjenjuje se od 10. prosinca 2023. godine.

Kalkulator uštede

Prvi korak za izračun vaše solarne elektrane.

Copyright © Sunčani grad d.o.o.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.