...

Sve o solarima

Saznajte najbitnije informacije o postavljanju solarne elektrane

Izrada solarne elektrane sastoji se od nekoliko odvojenih procesa. U svakom dijelu procesa, tim Sunčanog grada pruža vam podršku kako bi cijeli proces maksimalno uskladio i pojednostavnio.

Proces realizacije solarne elektrane

Ovdje pogledajte koji su uvjeti da biste uopće mogli legalno postaviti solarnu elektranu na vašu građevinu.

Ovdje je popis dokumenata potrebnih  za pripremu glavnog elektrotehničkog projekta za vašu solarnu elektranu:

 1. Zadnji važeći dokaz zakonitosti objekta (građevinska dozvola/uporabna dozvola/rješenje o izvedenom stanju)
 2. Dokaz vlasništva/suvlasništva (ZK izvadak)
 3. Potrošnja u objektu (u kWh za proteklih 12 mjeseci) (+ planirana buduća potrošnja* )
 4. Vrsta priključka i snaga priključka
 5. Tlocrt i skica krova
 6. Fotodokumentacija postojećeg stanja objekta i krova (2-3 fotografije)
 7. Obostrana preslika važeće osobne iskaznice (vlasnika/suvlasnika, kontakt osobe)

Dodatni dokumenti (ovisno o situaciji)

 1. Potvrda/Uvjerenje/Identifikacija o istovjetnosti katastarskih čestica (po potrebi)
 2. Odobrenje/Potvrda/Rješenje konzervatora (po potrebi)

Uspješan razvoj solarne elektrane je kao vožnja biciklom utoliko što zahtjeva balansiranje. S jedne strane gledamo koje su vaše energetske potrebe, a s druge strane koji su kapaciteti vašeg krova za proizvodnju struje iz solarnih panela. 

 • Potrošnja struje. Ovo su inputi koji su potrebni kako bismo mogli izračunati vašu potrebu za električnom energijom.
  1. Koja je trenutna potrošnja električne energije, posebno visoke tarife (VT) ili niske tarife (NT) ukoliko imate dvotarifno brojilo odnosno JT ukoliko imate jednotarifno brojilo?  
  2. Koja je planirana potrošnja električne energije? Drugim riječima, koje dodatne potrošače energije planirate prebaciti na struju (i.e. prebacivanje grijana s plina na struju ili dodavanje električnog automobila)?
   Dodavanje grijanja na struju povećava potrošnju, kao i dodavanje električnog automobila.
   Potrošnja električne energije je bitna jer će veličina elektrane ovisiti o vašim energetskim potrebama. Drugim riječima, ako trošite 8.000 kWh godišnje, onda vam je dovoljna elektrana od 5kW. 

Dugoročna profitabilnost vaše solarne elektrane uveliko će ovisiti o količini potrošene energije.

 • Kapacitet elektrane. Ovo su inputi potrebni kako bismo mogli izračunati maksimalnu količinu energije koju će vaša elektrana moći proizvesti. 
  1. Koji je nagib i orijentacija vašeg krova? Orijentacija na jug povećava količinu energije koju možete dobiti iz vaše solarne elektrane. 
  2. Koja je površina vašeg krova? Jačina elektrane također ovisi o broju panela koji možete postaviti na svoj krov. Za 1kW potrebno je 4-6m2 krovne površine. Uzmite u obzir da je potrebna površina krova koja nije u sjeni te da je što manje različitih ploha krova.
  3. Koji je pokrov vašeg krova (crijep, lim, šindra ili ravni krov) i podkonstrukcija (betonska, drvena)? Solarna elektrana mora biti fiksirana na vaš krov. Cijena elektrane uvjetovana je i konstrukcijom
  4. Koju vrstu priključka i maksimalnu snagu imate zakupljenu pri operateru elektroenergetske mreže (i.e. HEP ODS)? Objekti s jednofaznim priključkom mogu imati AC snagu (snaga invertera) od 3.6kW. Za trofazni priključak snaga nije limitirana, ali moguće je izgraditi elektranu sukladnu snazi priključka koji je zakupljen za taj objekt. 

Ideja abecede je da vam približi glavne termine s kojima ćete se susresti pri radu u projekitranju, razvoju i interpretiranju ponude za izradu solarne elektrane.

AC odnosno dvosmjerna struja (AC ili alternating current) se koristi u mreži i u većini uređaja (i.e. štekeri u kući). Karakteristika AC struje je da je ima izmjenu napona (V). Tu struju koristimo u strujnoj mreži

Amper (međunarodni naziv ampere, po André-Marieu Ampèreu) (znak A) je mjerna jedinica električne struje, osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica definirana s pomoću elementarnoga električnog naboja e i sekunde s.

Baterija u solarnoj elektrani je uređaj za pohranu viška električne energije koju proizvode solarni paneli tijekom sunčanih razdoblja. Ove baterije se koriste za akumuliranje energije kako bi se mogla koristiti kada sunčeva svjetlost nije dostupna, kao što je noću ili za vrijeme oblačnih dana. Baterija se koriste u hibridnim i off grid solarnim elektranama.

Brojilo električne energije je uređaj koji mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu (OMM), u skladu s propisima i tehničkim pravilima operatora sustava

DC (eng. direct current) odnosno generiranje istosmjerne struje: Električna energija koja se proizvodi u solarnim panelima je istosmjerna struja (DC, odnosno ‘direct current’). Višestruki solarni paneli su povezani kako bi se stvorio veći izlaz snage. Karakteristika DC-a je da ima konstantan napon (V) i ide u jednom smjeru (od područja visoke gustoće elektrona na područje niske gustoće elektrona), te da je lako zapaljiva.

Dvosmjerno brojilo električne energije je brojilo koje uz potrošnju na obračunskom mjernom mjestu (OMM) prati i višak proizvedene električne energije koji se predaje u mrežu. Na temelju tih mjerenja ispostavljaju se mjesečni računi s obzirom na proizvedenu i potrošenu energiju u kućanstvu te preuzetu energiju iz mreže

Elektroenergetska mreža je mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije

Elektroenergetska suglasnost (EES) je neophodan dokument za priključenje svakog novog korisnika mreže, kako kupca, tako i proizvođača. Izdaje se u svrhu sagledavanja mogućnosti priključenja (tehničkih, ekonomskih i dr.) neovisno o tome je li za izgradnju istog potreban dokument nadležnog tijela za upravne poslove prostornog uređenja graditeljstva

Elektroenergetski sustav je skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila

(Ei)  Isporučena električna energije je količina proizvedene električne energije koju je solarna elektrana predala u distribucijsku mrežu, evidentirana na pojedinom obračunskom mjernom mjestu (dvosmjerno brojilo)

(Epi)  Preuzeta električna energija je ukupna električna energija preuzeta iz mreže od strane kupca unutar obračunskog razdoblja, izražena u kWh

Fotonaponska ili sunčeva elektrana je sustav koji proizvedenu električnu energiju iz svjetlosti Sunca predaje u elektroenergetski sustav

Fotonaponska solarna energija (hrv. – FN, eng. photovoltaics – PV)  je energija dobivena direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja putem tehnologije, gdje se u solarnim ćelijama događa fotoelektrični efekt

Fotonaponska ili solarna ćelija –  je uređaj u kojem se odvija fotoelektrični efekt, a koji čine dva različito nabijena poluvodiča, između kojih se stvara elektricitet kada su izloženi svjetlu. Solarne ćelije pretvaraju solarnu energiju u električnu, a zbog svojih električnih svojstva proizvode istosmjernu struju (DC, eng. direct current).

Fotonaponski ili solarni  panel  – solarne ćelije čine solarni moduli, a više solarnih modula čine solarni panel (proizvodna jedinica solarne elektrane). Solarni paneli ili fotonaponski moduli su sastavljeni od silicijevih ćelija koje pretvaraju Sunčevu svjetlost direktno u električnu energiju. Kada fotoni Sunčevog svjetla pogode silicij u ćelijama, elektroni se oslobađaju, stvarajući električnu struju

HEP Elektra d.o.o. jedini je zajamčeni opskrbljivač ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj, što znači da opskrbljuje krajnje kupce iz kategorije kućanstvo u okviru univerzalne usluge kao javne opskrbe prema reguliranim uvjetima te pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena opskrba za kupce kategorije poduzetništvo

HEP ODS, HEP operater distribucijskog sustava d.o.o., jedini distributer električne energije čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. Odgovara za kvalitetu isporučene energije svim krajnjim kupcima i jamac je sigurne opskrbe električnom energijom.

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je državna agencija koja je nadležna za regulaciju svih energetskih djelatnosti i određivanje cijena koje su zakonski regulirane, poput onih za opskrbu i otkup električne energije.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS), osigurava korisnicima pristup mreži na reguliranoj osnovi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, smjernicama Europske unije, Pravilima pogona ENTSO-E regionalne grupe za kontinentalnu Europu, te drugim aktima ENTSO-E-a. Na tržištu električne energije igra veliku ulogu - djeluje kao jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH, a uz to obavlja i djelatnosti prijenosa električne energije kao regulirane javne usluge. Cjelokupna hrvatska prijenosna mreža je u vlasništvu HOPS-a.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE), obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Također su joj osnovne djelatnosti poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz.

Insolacija (latinski insolatio: osunčanje, osunčavanje) označava vrijeme u kojem je neko mjesto na planeti izravno ozračeno Sunčevim zrakama. Za solarne elektrane insolacija ovisi o visini Sunca nad obzorom, položaju obasjane površine, nadmorskoj visini, oblačnosti i prozirnosti atmosfere te se izražava u kilovatu po metru kvadratnom (kWh/m2). Označava trajanje upotrebljivog Sunčevog zračenja koje se može pretvoriti u električnu energiju

Instalater ili monter fotonaponskih sustava, montira, odnosno postavlja, spaja i pušta u pogon solarnu elektranu na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije (glavnog projekta), provodi postupke redovitog održavanja i otklanja kvarove pri zastoju rada elektrane. 

Inverter ili izmjenjivać - sastavni dio opreme solarne elektrane; uređaj koji se kod solarnih elektrana koristi da  istosmjernu struju (DC) proizvedenu u solarnim panelima, pretvori u izmjeničnu struju (AC) koju koristimo u kućanstvu za napajanje potrošača (usisivač, fen, pegla, sokovnik…)

 • Centralni inverter – solarni moduli se međusobno spajaju u seriju te zatvaraju strujni krug s centralnim inverterom, tako povezani solarni moduli čine jedan solarni panel.
 • Mikroinverter – inverter koji je dizajniran da se postavlja na pojedini solarni modul što omogućuje bolju optimizaciju rada solarnih panela s obzirom na to da zasjenjenje jednog solarnog modula ne utječe na rad drugih solarnih modula. Solarne elektrane sa mikroinverterima imaju 15 – 20% višu cijenu od onih s centralnim inverterom.
 • Optimizator – uređaj koji omogućuje maksimalnu proizvodnju električne energije za solarne panele koji ne mogu biti postavljeni u idealan položaj zbog razvedenosti krovišta. Pričvršćeni su na stražnju stranu svake pojedinačne solarne ploče te pretvaraju pojedinačne panele u pametne module prateći regulirajući napon prije slanja energije u izmjenjivač. Tako se optimizira  izvedba za svakog pojedinačnog panela solarne elektrane, bez obzira na orijentaciju prema suncu, sjeni ili čak oštećenje jednog ili više panela. Ovisno o modelu idu u kompletu s centralnim inverterom.

Jednofazna (monofazna) struja, struja koja se najčešće koristi u kućanstvima, ima jednu fazu, a napon iznosi 220 V.

Trofazna struja, struja veće snage koja ima tri faze napona 380 V, koristi se u specifičnim slučajevima kada postoji potreba za napajanjem većih potrošača poput toplinske pumpe, strojevi, peći ili profesionalni alati.

 • Svaki kupac određuje koju snagu će zakupiti, odnosno koji priključak će odabrati.
 • Odabir priključka ovisi i o vrsti limitatora koji posjedujete

kW (kilovat, 1 kW = 1000 W) je jedinica za snagu. To je umnožak napona (Volt - u RH je 230V ili 400V) i struje (Amper - može biti 16-20-25-32-40)

kWh (kilovat sat) je jedinica za potrošenu struju. Cijena struje u Hrvatskoj u trenutku pisanja ovog posta je 0.14 EUR/kWh (to je  pojednostavljeno*), što znači da ako trošite 4.000kWh struje godišnje, vaš račun za struju je oko 560 EUR

*pojednostavljeno zato što cijena električne energije različita za visoku tarifu (VT) i nisku tarifu (NT) te se satoji od distribucije, prijenosa, snage te dijelova koji su varijabilno ovisno o potrošenim kWh i dijelovima koji su fiksni ovisno o jačini priključka. Dakle ako proizvodite struju sa svojom solarnom elektranom, onda nećete uštediti 0.14c/kWh nego ta ušteda ovisi o vašoj točnoj situaciji. O tome uskoro stiže odvojeni članak

kWp, eng. peak,  je doslovno riječ za vrhunac. To označava maksimalnu snagu koju solarna elektrana može proizvesti u optimalnim uvjetima

Korisnik elektroenergetske mreže je fizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac)

Korisnik postrojenja za samoopskrbu je krajnji kupac električne energije kategorije  kućanstvo koji unutar svojih instalacija ima priključenu solarnu elektranu primarno namijenjenu za samoopskrbu, pri čemu viškove energije unutar obračunskog razdoblja (1 mjesec) preuzima opskrbljivač na temelju sklopljenog ugovora, pod uvjetom da unutar kalendarske godine količina električne energije koju je elektrana isporučila u mrežu manja ili jednaka preuzetoj električnoj energiji

Krajnji kupac ili skupina krajnjih kupaca (aktivni kupac)  koji djeluju zajedno, koji troši ili skladišti električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru smještenom unutar definiranih granica, ili koji prodaje električnu energiju koju sam proizvodi, uz uvjet da te djelatnosti nisu njegova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost

Kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije je krajnji kupac električne energije kategorije poduzetništvo (pravna osoba) koji unutar svojih instalacija ima priključenu solarnu elektranu kojom se podmiruju potrebe krajnjeg kupca i s mogućnošću isporuke viška proizvedene električne energije u prijenosnu ili distribucijsku mrežu. Ovaj model može biti zanimljiv ako imate registrirani OPG i proizvodno postrojenje na koje biste instalirali solarnu elektranu. Model obračuna razlikuje se od onog za kupca iz kategorije kućanstvo. U ovom slučaju ukupna električna energija preuzeta iz mreže je manja od ukupne električne energije isporučene u mrežu

Limitator je uređaj koji kod kupaca ograničava strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istovremeno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću (EES), odnosno ugovorena s HEP ODS-om. Odluku o ugovorenoj snazi priključka, prema kojoj se utvrđuje i nazivna snaga limitatora, donosi kupac prema svojim potrebama. Nazivna struja limitatora kreće se od 5 do 50 ampera. Cijena limitatora uključena je u cijenu priključka na elektroenergetsku mrežu (odnosno HEP ugrađuje limitatore besplatno u kućanstva).

Mikrosolar je najčešći termin koji opisuje instalaciju malene solarne elektrane na krovu obiteljske kuće, do 10 kW

Mrežno povezivanje (eng. Utility grid) odnosi se na električnu mrežu (i.e. kablovi koji dovode struju do kuće). Energija koja se proizvodi u solarnoj elektrani može se koristiti za napajanje električnih uređaja u zgradi ili se može proslijediti natrag u električnu mrežu. Ako se proizvede više energije nego što se trenutno troši, višak se može prodati električnom distributeru (i.e. HEP).

Obnovljiv izvor energije (OIE) su izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, poput sunčeve energije

Obračunsko mjerno mjesto (OMM) – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna. Broj OMM-a sastoji se od 10 znamenki i nalazi se na računu za električnu energiju (obično na poleđini računa).Podatak o broju OMM-a neophodan je za identifikaciju mjernog mjesta i dostavu stanja brojila

Obračun potrošnje je postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka

 • Neto obračun, kod obračuna potrošnje električne energije, uzima se u obzir samo količina električne energije koja predstavlja razliku između preuzete i isporučene električne energije u pojedinoj tarifi (VT i NT). Ako solarna elektrana, jednog kućanstva, isporuči u mrežu više proizvedene el. energije nego što je to kućanstvo preuzelo, taj višak opskrbljivač je dužan preuzeti po cijeni od minimalno 80 % cijene električne energije. Ovaj obračun primjenjiv je samo za kupca iz kategorije kućanstvo.

Peak (kWp) je doslovno riječ za vrhunac. To označava maksimalnu snagu koju solarna elektrana može proizvesti u optimalnim uvjetima

Potkonstrukcija je važan dio osnovne opreme i uvijek je važno da ona bude što kvalitetnija te time otporna na sve vremenske (ne)prilike kao što su olujna nevremena i jaki vjetrovi, koji ne zaobilaze niti naše krajeve, a trebali bi izdržati minimalno 25 godina. Viša kvaliteta, kao i kod solarnih panela i invertera, podrazumijeva višu cijenu, ali i dužu garanciju (sukladno kvaliteti, garancija za potkonstrukciju može biti od 10 - 20 godina)

Priključak je sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili  niskog napona, uključivo obračunsko mjerno mjesto (OMM), kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu (vidi i pod limitator)

Projektant je ovlašteni inženjer elektrotehnike, bavi se projektiranjem fotonaponskih solarnih elektrana. Projektanti izrađuju kompletnu elektro-projektnu dokumentaciju solarne elektrane koja uključuje idejna rješenja i studije, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija izvedenog stanja, troškovnik, elaborate i analize isplativosti projekta, protokole mjerenja i spajanja na mrežu.

Razvodna kutija (eng. electric box) je komponenta električnog sustava koja se koristi za spajanje, distribuciju i zaštitu električnih kabela, žica ili sklopova unutar električne instalacije. Ova kutija obično se koristi za stvaranje veze između više električnih vodiča ili kabela, omogućujući organizaciju i zaštitu tih veza. Ukratko, na nju se spaja vaša solarna elektrana.

Sunčeva ili solarna energija je zračenje svjetlosti topline Sunca koju ljudi upotrebom raznih tehnologija prikupljaju, koriste ili pretvaraju u druge oblike energije. Današnji industrijski razvoj zahtijeva istraživanja novih izvora energije, a Sunčeva energija nameće se kao potencijalni i gotovo besplatni izvor

Tarifni sustav je akt koji je donijela HERA, a kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području RH, te način primjene tih elemenata.

Tarifne stavke, elementi koji omogućuju obračun naknade za usluge isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke

 • Viša dnevna tarifna stavka (VT) – obračunava se svakim danom od 7:00 do 21:00 sat, a ljeti 8:00 do 22:00 sati.
 • Niža dnevna tarifna stavka (NT) – obračunava se u preostalom vremenu, zimi od 21:00 do 7:00 sati, a ljeti od 22:00 do 8:00 sati.
 • Jedinstvena tarifna stavka (JT) – traje svaki dan od 00:00 do 24:00 sata

Tarifni model – određena kombinacija tarifnih stavki (postoji plavi, bijeli, narančasti, crni i crveni)

Česta pitanja

Kako rade solarne elektrane?

Solarne elektrane koriste fotovoltaične (PV) module ili panele za pretvaranje sunčeve svjetlosti izravno u električnu energiju. Ovdje je osnovni proces kako solarna elektrana funkcionira:

Koncept kako rade solarne elektrane

Solar panel odnosno fotonaponski (PV) moduli. Solarni paneli ili fotonaponski moduli su sastavljeni od silicijevih ćelija koje pretvaraju Sunčevu svjetlost direktno u električnu energiju. Kada fotoni Sunčevog svjetla pogode silicij u ćelijama, elektroni se oslobađaju, stvarajući električnu struju. 

 

DC odnosno generiranje istosmjerne struje: Električna energija koja se proizvodi u solarnim panelima je istosmjerna struja (DC, odnosno ‘direct current’). Višestruki solarni paneli su povezani kako bi se stvorio veći izlaz snage. DC karakteristika je da ima konstantan napon (V) i ide u jednom smjeru (od područja visoke gustoće elektrona na područje niske gustoće elektrona), te da je lako zapaljiva.

 

AC odnosno dvosmjerna struja (AC ili alternating current) se koristi u mreži i u većini uređaja (i.e. štekeri u kući). Karakteristika AC struje je da je ima izmjenu napona (V). Tu struju koristimo u strujnoj mreži.

 

Inverter odnosno pretvarač struje ima funkciju da istosmjerna struju (DC)  iz solarnih panela transformira u izmjeničnu struju (AC ili ‘alternating current’).

 

Utility grid ili Mrežno povezivanje odnosi se na električnu mrežu (i.e. kablovi koji dovode struju do kuće). Energija koja se proizvodi u solarnoj elektrani može se koristiti za napajanje električnih uređaja u zgradi ili se može proslijediti natrag u električnu mrežu. Ako se proizvede više energije nego što se trenutno troši, višak se može prodati električnom distributeru (i.e. HEP).

 

Electric box ili razvodna kutija. Razvodna kutija je komponenta električnog sustava koja se koristi za spajanje, distribuciju i zaštitu električnih kabela, žica ili sklopova unutar električne instalacije. Ova kutija obično se koristi za stvaranje veze između više električnih vodiča ili kabela, omogućujući organizaciju i zaštitu tih veza. Ukratko, na nju se spaja vaša solarna elektrana. 

 

Meter ili power meter je mjerilo koje je glavni izvor informacija o količini električne energije koja je potrošena, proizvedena i puštena nazad u mrežu. Kao što smo ranije pokazali ona je izvor informacija za graf o dnevnoj proizvodnji i potrošnji.

 

Baterija u solarnoj elektrani je uređaj za pohranu viška električne energije koju proizvode solarni paneli tijekom sunčanih razdoblja. Ove baterije se koriste za akumuliranje energije kako bi se mogla koristiti kada sunčeva svjetlost nije dostupna, kao što je noću ili za vrijeme oblačnih dana. Baterija se koriste u hibridnim i off grid solarnim elektranama.

Kako se računa snaga solarne elektrane?

Snaga solarne elektrane je ukupna količina energije koju maksimalno može proizvesti solarna elektrana. Ta snaga se izračunava u kilovatima peak (KWp). U našoj drugoj objavi možete vidjeti kako rade solarne elektrane, kako bi lakše pratili članak.

Koja je razlika između kilovata i kilovatsata?

kW (kilovat) je jedinica za snagu. To je umnožak napona (Volt - u Hr to je 230V ili 400V) i struje (Amper - može biti 16-20-25-32-40).

 

kWh (kilovat sat) je jedinica za potrošenu struju. Cijena struje u hrvatskoj u trenutku pisanja ovog posta je 0.14 EUR/kWh (to je  pojednostavljeno*), što znači da ako trošite 4.000 kWh struje godišnje, vaš račun za struju je oko 560 EUR. 

 

*pojednostavljeno zato što cijena električne energije različita za visoku tarifu (VT) i nisku tarifu (NT) te se sastoji od distribucije, prijenosa, snage te dijelova koji su varijabilno ovisno o potrošenim kWh i dijelovima koji su fiksni ovisno o jačini priključka. Dakle ako proizvodite struju sa svojom solarnom elektranom, onda nećete uštedjeti 0.14 EUR/kWh nego ta ušteda ovisi o vašoj točnoj situaciji. O tome uskoro stiže odvojeni članak.

Kako se izračuna ta snaga solarne elektrane? 

U najjednostavnijem objašnjenju snaga elektrane je zbroj snage svih panela od kojih se sastoji ta elektrana. Ako imamo elektranu sa 20 panela od kojih svaki može razviti maksimalnu snagu od 410W, to znači da na krovu imamo elektranu s maksimalnom snagom od 410W x 20 = 8.200W, što je 8.2kW (kilovata).

Što je peak (kWp)?

Peak je doslovno riječ za vrhunac. To označava maksimalnu snagu koju solarna elektrana može proizvesti u optimalnim uvjetima. U gornjem primjeru peak je 8.2kWp. 

 

Kad dobijete našu aplikaciju za praćenje rada elektrane, ovako ćete vidjeti grafički prikaz rada elektrane u jednom danu. Ljubičasto je ‘Power generation (AC)’ - dakle struja koja je iz invertera prenesena za konzumaciju u kuću. 

 

Ovdje je primjer elektrane koja ima 6kWp dakle peak kapacitet. Ali kad gledamo po satima, maksimum, u 13.30h koji je dosegnut je oko 5.8kW. To nam govori da se graf referira na dan kada solarizacija nije bila optimalna. To je bio dan s manje sunca/oblačan ili kraći dan (bliže zimi) kad je količina sunca manja, te je kut sunca niži te manje osvjetljava panele. 

 

Graf 1 Kako se računa snaga solarne elektrane

Što znači snaga solarne elektrane?

Ta snaga je zapravo input koji govori koliko bi se struje moglo proizvesti. Evo jedan primjer.

formula za izuračun snage solarne elektrane

Ako elektrana može u svom maksimumu proizvesti 8.2kW, onda to znači da će u godini dana, ako se nalazi na prostoru Hrvatske proizvesti između određenu količinu kWh. Hoće li to biti 11.808kWh ili manje ili više, ovisi o učinkovitosti elektrane (koeficijent 1440). 

 

Taj koeficijent je broj koji nam govori koja je učinkovitost elektrane, odnosno što je stvarna snaga elektrane kroz duži period. 

Što utječe na stvarnu snagu solarne elektrane?

Paneli koji čine elektranu od 8.2kW rijetko će proizvoditi svoju maksimalnu snagu (zato se ona zove peak). To je zato što na stvarnu proizvodnju utječe nekoliko faktora.

  • Lokacija. Svako mjesto na svijetu ima različitu solarizaciju - količinu solarne energije po m2 koja pada na tu točku na planetu Zemlji. Ovdje je tool EU komisije u kojem možete vidjeti kalkulaciju radijacije za svaku točku na planetu. Ovdje je primjer za lokaciju u Zagrebu.

Graf 2 Kako se računa snaga solarne elektrane

 

Maksimum po 1kW u Zagrebu je 143.37kWh, u Amsterdamu 132kWh, a u Ouagadougou u Burkini Faso 178.75kWh. Zaključak je da je Hrvatska puno bolje pozicionirana od naših sjevernih zemalja za proizvodnju solarne energije. Drugim riječima za svaki 1 uloženi EUR u Zagrebu se može proizvesti više (+8%) električne energije nego u Amsterdamu. S druge strane količina solarnih elektrana u Nizozemskoj je preko 1000W po stanovniku, dok je u Hrvatskoj 12W/stanovniku, pa je ovo razlog zašto solarne elektrane imaju smisla u Hrvatskoj.

  • Orijentacija. Drugi faktor koji utječe na učinkovitost panela je njihova orijentacija. Paneli koji gledaju na sjever proizvest će puno manje solarne energije od panela koji gledaju na jug. To znači da, ako imamo panele samo na sjeveru, moramo postaviti više panela (i napraviti veću inicijalnu investiciju) da bi napravili istu količinu energije kao da smo panele stavili na jug. 

  • Optimizacija panela. Sva sjena koja pada na panel smanjuje njegovu produktivnost, a ovisno o tome kako su paneli spojeni, to utječe i na druge panele. 

Najmanja investicija je kad panele spojimo u jedan string (u jedan lanac) jer to zahtjeva jedan inverter (to je oko 20-40% investicije). Ali ako jedan od panela u stringu zasjenjen, onda cijeli string ne proizvodi struju.

U slučaju zasjenjene pozicije panela (ili premalog broja panela), potrebno je dodatno optimizirati rad panela. To radimo sa optimizatorom (za svaki panel) ili u drugoj varijanti mikroinverterima. To znači da ako sjena padne na jedan panel da onda svi ostali paneli nastavljaju raditi. Mikroinverteri i optimizatori dižu cijenu cijelog solarnog sustava, ali ga čine učinkovitijim.

 • Čistoća panela. Ako paneli na sebi imaju čestice prašine, nečistoće ili peluda, to smanjuje njihovu učinkovitost i dobivate manju snagu od maksimuma.

Što su hibridne elektrane?

Kako bismo potpuno odgovorili na pitanje što su hibridne elektrane prvo ćemo navesti koja su tri tipa solarnih elektrana prema načinu skladištenja energije.

On-grid solarne elektrane

On-grid solarne elektrane, poznate i kao mrežno povezane solarne elektrane, su solarni sustavi koji su spojeni na javnu električnu mrežu (i.e. HEP). 

 

Kada on-grid solarna elektrana proizvodi više električne energije, nego što je trenutno potrebno u domaćinstvu ili tvornici, višak energije se preusmjerava u elektroenergetsku mrežu. Taj višak se najčešće proizvodi tijekom dana kada solarna elektrana proizvodi više energije. Preko noći, kada domaćinstvo troši energiju a solarna elektrana ne proizvodi, onda korisnik preuzima nazad energiju iz mreže. 

 

Kaže se da se ta energije ‘netira’ odnosno poništava. Trenutno se ta energija netira po vrijednosti od 80%. Pojednostavljeno to znači da ako pošaljete 1kWh struje u mrežu, iz mreže preuzmete nazad 0.8kWh energije. Taj model je poznat kao Feed-in Tariff (FIT) ili Feed-in-premium (FIP) i računa se u EUR vrijednostima. 

 

Tijekom mjeseci vlasnik on-grid solarne elektrane vidi koji je kumulativni efekt svoje solarne elektrane, odnosno da li je više poslao u mrežu ili više povukao iz mreže. Ako je povukao više iz mreže, taj račun plaća na mjesečnoj bazi. Na kraju godine, ukoliko korisnik ima višak onda dobiva naknadu za taj višak. 

 

Drugim riječima, mreža je zapravo baterija koja preuzima višak energije i vraća nazad energiju kada je potrebna kućanstvu. Riječ baterija nas dovodi do idućeg tipa solarne elektrane - off grid.

Hibridne elektrane primjer

Off-grid solarne elektrane

Off-grid solarne elektrane su neovisni solarni sustavi koji nisu povezani s javnom elektroenergetskom mrežom. Ovi sustavi proizvode, pohranjuju i troše električnu energiju samo za potrebe domaćinstva ili objekta na kojem su instalirani, često bez korištenja spoja s vanjskom elektroenergetskom mrežom.

 

Off-grid sustavi koriste baterije ili druge načine pohrane kako bi akumulirali višak proizvedene energije za korištenje kada sunčeva svjetlost nije dostupna, poput noći ili oblačnih dana.

 

Off-grid solarne elektrane su često korištene u ruralnim područjima, udaljenim područjima, planinskim brdima ili otocima gdje pristup tradicionalnoj elektroenergetskoj mreži može biti ograničen ili nedostupan. Ove sustave često koriste kućanstva, farme, planinske kolibe, kampovi ili drugi objekti koji su udaljeni od centralizirane elektroenergetske infrastrukture.

On grid off grid solarne elektrane

Hibridne solarne elektrane 

Hibridne solarne elektrane kombiniraju aspekte on-grid i off-grid sustava kako bi iskoristile prednosti oba pristupa. Može biti povezana s elektroenergetskom mrežom, ali također može raditi kao off-grid sustav kada je potrebno. 

 

Hibridne solarno-pohranjene elektrane često se koriste u:

  1. Situacijama opskrbe gdje postoji elektroenergetska mreža, ali je povremeno nestabilna ili ima prekide u opskrbi, dopuštajući korisnicima da imaju stabilnu opskrbu energijom čak i tijekom takvih situacija.

  1. Ekonomskim situacijama u kojima se Feed-in Tarifa (otkupna cijena struje od mreže) smanjuje ili je preniska da bi bila isplativa te je veća vrijednost u držanju energije u bateriji u kući. 

Koje su prednosti različitih tipova elektrana?

Za zaključak da sažmemo koje su prednosti i slabosti tri različita tipa solarnih elektrana prema načinu skladištenja energije te navedemo za koje tipove korisnika su idealne.  Tablicu prednosti pronađite u našem članku Što su hibridne elektrane?

Što je solarni panel?

Solarni panel ili fotonaponski panel je uređaj za proizvodnju obnovljive energije, odnosno proizvodna jedinica  i osnovna komponenta solarne elektrane, a sastoji se od više solarnih modula. Uz obnovljive izvore energije, sve češće se u javnom ili privatnom diskursu spominju solarni paneli

 

Solarni modul, čine solarne ćelije, a solarna ili fotonaponska ćelija je uređaj u kojem se odvija fotoelektrični efekt. Upravo solarne ćelije pretvaraju solarnu energiju u električnu, a zbog svojih električnih svojstava proizvode istosmjernu struju (DC). Moduli su povezani u fotonaponske nizove ili polja i čine fotonaponsku solarnu elektranu.

 

“Želim čuvati okoliš i štedjeti energiju, dobivati manje račune za struju!”

Osnovni pojmovi vezani za solarni panel

Na tržištu je velika ponuda solarnih panela, koji se razlikuju po cijeni i kvaliteti te samim time rokom trajanja.  Uz solarni panel, osnovnu opremu čine i inverter i potkonstrukcija.

 

Inverter ili izmjenjivač je uređaj koji istosmjernu struju (DC) proizvedenu u solarnim panelima, pretvori u izmjeničnu struju (AC) koju koristimo u kućanstvu (TV, klima uređaj, pegla, fen, perilica suđa..).

 • Centralni inverter – solarni moduli se međusobno spajaju u seriju te zatvaraju strujni krug s centralnim inverterom, tako povezani solarni moduli čine jedan solarni panel.

 • Mikroinverter – inverter koji je dizajniran da se postavlja na pojedini solarni modul što omogućuje bolju optimizaciju rada solarnih panela s obzirom na to da zasjenjenje jednog solarnog modula ne utječe na rad drugih solarnih modula. Solarne elektrane s mikroinverterima imaju 15 – 20 % višu cijenu od onih s centralnim inverterom.

 • Optimizator – uređaj koji omogućuje maksimalnu proizvodnju električne energije za solarne panele koji ne mogu biti postavljeni u idealan položaj zbog razvedenosti krovišta. Pričvršćeni su na stražnju stranu svake pojedinačne solarne ploče te pretvaraju pojedinačne panele u pametne module prateći regulirajući napon prije slanja energije u izmjenjivač. Tako se optimizira  izvedba za svaki pojedinačni panel solarne elektrane, bez obzira na orijentaciju prema suncu, sjeni ili čak oštećenje jednog ili više panela.

“Znaš li da možeš proizvoditi vlastitu električnu energiju?” 

Podkonstrukcija za solarni panel

Potkonstrukcija je važan dio osnovne opreme i uvijek je važno da ona bude što kvalitetnija te time otporna na sve vremenske (ne)prilike kao što su olujna nevremena i jaki vjetrovi, koji ne zaobilaze niti naše krajeve, a trebali bi izdržati minimalno 25 godina.

 

Viša kvaliteta, kao i kod solarnih panela i invertera, podrazumijeva višu cijenu, ali i dužu garanciju (sukladno kvaliteti, garancija za potkonstrukciju može biti od 10 - 20 godina).

Koliko struje proizvede solarni panel?

Da bismo znali koliko kWh na dan može proizvesti solarni panel, potrebno je njegovu snagu pomnožiti s brojem radnih sati tijekom dana. Svaki solarni panel ima svoju maksimalnu snagu koja označava koliko snage (W) će proizvesti u idealnim uvjetima.

 

Količina sunčeve svjetlosti varira ovisno o vremenskim uvjetima, godišnjem dobu, dobu dana i naravno dužini dana. Tako će proizvoditi više energije kada su izloženi direktnom sunčevom zračenju, nego kada je oblačno vrijeme. 

Koliko kWh može proizvesti solarni panel?

Hrvatska se s 2700 sunčanih sati na obali i 2000 sunčanih sati na kopnu (što je prosječno 2300 sunčanih sati u RH) nalazi u vrhu osunčanosti u Europi i jedna od najpogodnijih zemalja za ugradnju solarnih panela.

 

Sukladno navedenom imajte na umu da solarni paneli daju izlaznu snagu koja je manja od maksimalne izlazne snage.

Koliko dnevno energije proizvede jedan solarni panel

Koliko možemo dobiti energije od jednog solarnog panela snage 550 W, ako radi šest sati na dan:

 • 550W x 6h = 3,30 kWh
 • za mjesec dana  je to oko 99 kWh
 • 1 kWh dovoljno je da prijenosno računalo radi 10 h
 • 1 kWh dovoljno je da TV radi 10 h
 • 1 kWh dovoljno je da štedljiva žarulja od 20 W radi 50 h

Ovo je samo okviran proračun, za precizan proračun koriste se baze podataka i programi koji sadrže sve potrebne podatke vremenskih uvjeta i precizno prikazuju potencijalnu proizvodnju električne energije za svaki grad odnosno lokaciju pojedinačno. 

Tko može projektirati solarne elektrane?

Odgovor na pitanje tko može projektirati solarne elektrane je vrlo jednostavan. Fotonaponsku solarnu elektranu projektiraju ovlašteni inženjeri elektrotehnike. Projektanti izrađuju i kompletni elektrotehničku projektnu dokumentaciju fotonaponske elektrane koja se sastoji od:

 • idejnog rješenja,
 • studije,
 • idejnog projekta,
 • glavnog projekta,
 • izvedbenog projekta,
 • dokumentacije izvedbenog stanja,
 • troškovnika,
 • elaborata i analiza isplativosti projekta,
 • protokola mjerenja,
 • spajanja na mrežu.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike projektira solarne elektrane

S druge strane, monter/instalater fotonaponskih sustava:

 • postavlja, spaja i pušta u pogon fotonaponsku elektranu na osnovu glavnog projekta,
 • redovito održava elektranu i otklanja moguće kvarove (uz potpisivanje ugovora o održavanju).

Kao i u svakoj novijoj djelatnosti na tržištu, puno je tvrtki koje nude izgradnju solarnih elektrana. Dio njih nisu ovlašteni za projektiranje, niti za izvođenje elektroinstalacijskih radova te nemaju zaposlene ovlaštene projektante i inženjere elektrotehnike pa uvijek provjerite koga ćete angažirati i dati mu povjerenje.

Kalkulator uštede

Prvi korak za izračun vaše solarne elektrane.

Copyright © Sunčani grad d.o.o.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.