...

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti pružanja usluge projektiranja, isporuke i ugradnje Solarne Elektrane u subvencijskom financiranju.

 1. Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti pružanja usluge projektiranja, isporuke i ugradnje Kućne solarne elektrane (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) uređuju međusobna prava i obveze vezana za usluge koje se ugovaraju između Pružatelja usluge i Korisnika.

 1. Definicije osnovnih izraza

U ovim Općim uvjetima koriste se izrazi koji imaju sljedeće značenje:

 1. Pružatelj usluge – Sunčani grad d.o.o., Kranjčevićeva 39, 10000 Zagreb, OIB: 24675657721.
 2. Korisnik – fizička osoba ili mali ili srednji poduzetnik iz kategorije kućanstva prema HEP ODS kategorizaciji, a koja je vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine na kojoj se pruža Usluga.
 3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) – primjenjuje se stopa od 0%, sukladno Zakonu o PDV-u od 01.10.2022.
 4. Ugovor – ugovor koji sklapaju Pružatelj usluge i Korisnik, a čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti.
 5. Usluga – usluga koja se sastoji od Savjetovanja za Program sufinanciranja, projektiranja, pripreme i ishođenja potrebne dokumentacije za ugradnju i puštanje Kućne solarne elektrane u trajni pogon, dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane, provođenja radova kako bi se ista pustila u trajni pogon.
 6. Usluga isporuke i ugradnje Kućne solarne elektrane – usluga koja se sastoji od projektiranja, pripreme i ishođenja potrebne dokumentacije za ugradnju Kućne solarne elektrane, dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane.
 7. Usluga aktivacije Kućne solarne elektrane – usluga koja se sastoji od pripreme i ishođenja potrebne dokumentacije za puštanje Kućne solarne elektrane u trajni pogon te provođenja radova kako bi se ista pustila u trajni pogon.
 8. Program sufinanciranja Kućne solarne elektrane – program, poziv, natječaj ili druga vrsta objave za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, objavljeno od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih nadležnih domaćih i stranih pravnih osoba ili javnopravnih tijela.
 9. Savjetovanje za program sufinanciranja – dio Usluge koji se sastoji od davanja savjeta, uputa i smjernica Korisniku tijekom postupka pripreme dokumentacije i prijave na Program sufinanciranja elektrane te od pripreme Glavnog projekta sukladno dokumentaciji i podacima zaprimljenim od strane Korisnika te u skladu s pravilima struke.
 10. Glavni projekt – glavni elektrotehnički projekt koji priprema Pružatelj usluge sukladno dokumentaciji i podacima zaprimljenim od strane Korisnika te u skladu s pravilima struke, u svrhu realizacije ugradnje Kućne solarne elektrane na Građevini.
 11. Kućna solarna elektrana – postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije koje se sastoji od jedne ili više proizvodnih jedinica/fotonaponskih modula.
 12. Naknada – naknada koju se Korisnik obvezuje platiti za uredno pruženu Uslugu, a koja se astoji od predujma u iznosu od 1.000 EUR (slovima: tisuću eura) plus PDV i u preostalom iznosu ukupno ugovorene Naknade definiranom Ugovorom.
 13. Predujam – iznos od 1.000 EUR (slovima: tisuću eura) plus PDV koji Korisnik plaća Pružatelju usluge za troškove izrade Glavnog projekta, troškovnika i Savjetovanje za program sufinanciranja.
 14. Građevina – građevina ili dio građevine Korisnika na kojoj se vrši ugradnja Kućne solarne elektrane.
 15. Nadležna tijela – javnopravna tijela određena posebnim propisom i druge pravne osobe koje sudjeluju u postupku ishođenja dokumentacije za priključenje Kućne solarne elektrane na elektrodistributivnu mrežu te u postupku puštanja Kućne solarne elektrane u trajni pogon.
 16. Opis Usluge – je specifikacija usluga koje će Pružatelj usluge izvršiti Korisniku, a koju priprema Pružatelj Usluge sukladno trenutnim stvarnim potrebama Korisnika i relevantnim podacima koje je Korisnik dostavio Pružatelju Usluge, s detaljnim opisom Usluge, koji predstavlja Prilog 2. ovom Ugovoru.
 17. Obračunsko mjerno mjesto (OMM) – mjesto u mreži koje pripada u kategoriju kućanstvo, na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne opreme mjere parametri električne energije radi obračuna, a koje je u pravilu mjesto isporuke električne energije. Odnos između Korisnika kao kupca i nadležnog Operatora sustava uređen je posebnim ugovorima,  Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te mjerodavnim propisima i predstavlja poseban pravni odnos u kojem ne sudjeluje Pružatelj usluga.
 18. Sufinancirani ugovor – je Ugovor, koji je sklopljen između Pružatelja usluge i Korisnika uz korištenje sredstava iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, a čiji su dio ovi Opći uvjeti.
 19. Obavijest o mogućnosti priključenja – je dokument pod nazivom Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom koji izdaje Operator distribucijskog sustava temeljem na urednom zahtjevu za provjeru mogućnosti priključenja. Obavijest o mogućnosti priključenja sadrži uvjete pod kojima postoji mogućnost priključenja, odnosno obrazloženje nepostojanja uvjeta za priključenje elektrane na postojeću instalaciju. U slučaju postojanja troškova priključenja, Operator distribucijskog sustava dostavlja podnositelju zahtjeva i ponudu za opremanje OMM.
 20. Potvrda za trajni pogon – je dokument kojim Operator distribucijskog sustava potvrđuje da su elektroenergetsko Postrojenje i instalacija Korisnika mreže, temeljem na uspješno provedenog pokusnog rada, ispunili uvjete za trajni pogon s distribucijskom mrežom, pod uvjetima definiranim u izdanoj elektroenergetskoj suglasnosti i sklopljenim Ugovorom o korištenju distribucijske mreže.
 1. Predmet Ugovora

3.1. Sklapanjem Ugovora, Pružatelj usluge se obvezuje izvršiti Korisniku Uslugu, a Korisnik se obvezuje za uredno izvršenu Uslugu platiti Naknadu utvrđenu Ugovorom.

3.2. Prije sklapanja Ugovora, Pružatelj usluge priprema i dostavlja Korisniku Prilog 2. – Opis Usluge sastavljen prema trenutnim stvarnim potrebama Korisnika za Kućnom solarnom elektranom, a na temelju dostupnih podataka o potrošnji električne energije u prethodnim godinama Korisnika, javno dostupnim podacima o količini sunčevog zračenja na adresi Građevine i drugih dostupnih podataka relevantnih za optimalan rad Kućne solarne elektrane.

3.3. Podatke o potrošnji električne energije u prethodnim godinama Korisnik dostavlja Pružatelju usluge te Korisnik potpisom Ugovora izjavljuje da je Kućna solarna elektrana projektirana na temelju točnih podataka o potrošnji električne energije u prethodnim godinama Korisnika te je time u skladu s potrebama Korisnika.

 1. Sadržaj Usluge

4.1.  Sadržaj Usluge detaljno je određen u Prilogu 2. – Opis usluge. Pružatelj usluge se obvezuje Korisniku pružiti uslugu Savjetovanja za program sufinanciranja, projektirati, dostaviti i ugraditi Kućnu solarnu elektranu specificirane snage, koju će postići na način i elementima određenim u Prilogu 2. – Opis usluge. U slučaju da, zbog opravdanih okolnosti, pojedini element Kućne solarne elektrane neće biti moguće dostaviti i ugraditi sukladno specifikaciji elemenata definiranoj u Prilogu 2. – Opis usluge, uslijed čega dođe do odstupanja specifikacije dostavljenih elemenata Kućne solarne elektrane od specifikacije elemenata definirane u Prilogu 2. – Opis usluge, Pružatelj usluge se obvezuje dostaviti i ugraditi drugi element najmanje iste kvalitete koji neće utjecati na ugovorenu snagu i karakteristike ugrađene Kućne solarne elektrane.

4.2. Pružatelj usluge će nakon sklapanja Ugovora započeti s izradom Glavnog projekta te će na Korisnikov zahtjev Korisniku davati savjete, upute i smjernice tijekom postupka pripreme dokumentacije i prijave na Program sufinanciranja Kućne solarne elektrane. Savjeti, upute i smjernice Pružatelja usluge su neobvezujućeg karaktera te predstavljaju operativnu podršku Korisniku. Korisnik samostalno priprema svu dokumentaciju, osim Glavnog projekta, nakon čega samostalno predaje prijavu na Program sufinanciranja Kućne solarne elektrane.

4.3. Pružatelj usluge će, nakon što ga Korisnik pisanim putem obavijesti o dodjeli subvencije iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, odnosno nakon što ga Korisnik pisanim putem obavijesti da je suglasan sam snositi troškove ugradnje Kućne solarne elektrane, dogovoriti termin dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane s Korisnikom i biti spreman započeti s ugradnjom Kućne solarne elektrane sukladno članku 4.4. Općih uvjeta.

4.4. Pružatelj usluge se obvezuje pripremiti i ishoditi dokumentaciju za ugradnju i puštanje elektrane u trajni pogon te dostaviti i ugraditi Kućnu solarnu elektranu najkasnije 180 (slovima: sto osamdeset) dana od dana kada je Korisnik obavijestio Pružatelja usluge o sklapanju ugovora o sufinanciranju iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane ili od dana kada je Korisnik obavijestio Pružatelja usluge da mu nisu dodijeljena sredstva iz Programa sufinanciranja elektrane, ali da preuzima trošak Ugovorene cijene.

      I. Pružatelj usluge može produljiti navedeni rok od 180 (slovima: sto osamdeset) dana iz članka 4.4. Općih uvjeta iz objektivnih razloga. Pružatelj usluge će pisanim putem obavijestiti Korisnika o nastupu objektivnih razloga te kašnjenju uslijed istih.

      II. Vrijeme potrebno Nadležnim tijelima za:

      a) Izdavanje Obavijesti o mogućnosti priključenja

      b) Opremanje Obračunskog mjernog mjesta

      c) Izdavanje Potvrde za trajni pogon Regulirano je Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu. Kašnjenja Nadležnih tijela u odnosu na propisano vrijeme oduzima se od ukupnog vremena od 180 (slovima: sto osamdeset) dana iz članka 4.4. Općih uvjeta te za takvo kašnjenje Pružatelj usluge nije obvezan pisanim putem obavijestiti Korisnika o kašnjenju.

      III. Ako je Korisnik svojom krivnjom i/ili neispunjavanjem obveza iz Ugovora pridonio prekoračenju roka, rok se produljuje za onaj broj dana koji odgovara broju dana kašnjenja Korisnika u ispunjavanju svojih obveza, ali isti u tom slučaju ne može iznositi više od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora. U slučaju prekoračenja maksimalnog roka od 12 (slovima:dvanaest) mjeseci iz ovog stavka, Pružatelj usluga ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor sukladno članku 8.1. Općih uvjeta te naplatiti razmjerni dio Naknade sukladno članku 8.1.1. točke (I.-IV.)   Općih uvjeta.

      IV. Vrijeme od Izdavanja Obavijesti o mogućnosti priključenja do Korisnikove obavijesti iz 4.3. Općih uvjeta izuzima se od ukupnog trajanja od 180 (slovima: stoosamdeset) dana iz članka 4.4. Općih uvjeta.

      V. Pružatelj usluge ima pravo na produžetak rokova u slučaju ako bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove uslijed događaja koji se nisu mogli predvidjeti i/ili čije posljedice Izvođač nije mogao izbjeći ni otkloniti, a naročito zbog:

 • nastupa više sile
 • izrazito nepovoljnih vremenskih prilika koje utječu na produljenje roka građenja i sigurnost Izvođača prilikom instalacije kućne solarne elektrane
 • 2 i više uzastopno kišnih dana
 • 2 i više uzastopnih dana s temperaturama nižim od 5°C ili višim od 34°C unutar radnog vremena
 • 2 i više uzastopnih dana sa snježnim padalinama
 • mjere propisane od domaćih nadležnih tijela koje imaju značenje izvanrednih događaja
 • radnje trećih osoba koje sprječavaju, onemogućavaju ili otežavaju normalno obavljanje ili završetak radova.

4.5. Nakon ishođenja Obavijesti o mogućnosti priključenja, a u svakom slučaju nakon što Pružatelj usluge zaprimiti obavijest Korisnika o pozitivnom ishodu Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, odnosno obavijest Korisnika kojom Korisnik izjavljuje da je suglasan samostalno snositi troškove ugradnje Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge i Korisnik dogovaraju vrijeme dostave i ugradnje Kućne solarne Elektrane putem telefona ili e-maila.

Korisnik ima pravo odbiti ponuđeni termin ugradnje Kućne solarne elektrane samo jedanput i to u trenutku dogovora vremena dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane s Pružateljem usluge. Korisnik i Pružatelj usluge u takvom slučaju najkasnije 4 (slovima: četiri) tjedna od prvotnog datuma dogovaranja termina dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane dogovaraju alternativni termin dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane.

4.6. Ako Pružatelj usluge ne može kontaktirati Korisnika telefonom te dogovoriti alternativni termin dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge će poslati Korisniku e-mail s prijedlogom termina dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane. Ako Korisnik ne odgovori na email u roku od 8 (slovima: osam) dana, Pružatelj usluge će smatrati da je Korisnik odbio i alternativni termin dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane te Pružatelj usluge tada ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor sukladno članku 8.1.2. Općih uvjeta i naplatiti razmjeran dio naknade sukladno članku 8.1.1. točke (I.-IV.).

4.7. Ako Korisnik od Pružatelja usluge zatraži produljenje roka za ugradnju Kućne solarne elektrane, Korisnik može predložiti termin dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane koji mora biti unutar 3 (slovima: tri) mjeseca od dana zaprimanja Obavijesti o mogućnosti priključenja.

4.8. Ako Korisnik nije prisutan na adresi Građevine u dogovoreno vrijeme za dostavu i ugradnju Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge zadržava pravo Korisniku naplatiti transportne troškove koje je imao radi dolaska na adresu Građevine sukladno Članku 3. Ugovora te se tada odgovarajuće primjenjuje Članak 4.5. Općih uvjeta. Ako Korisnik nije prisutan na adresi Građevine u vrijeme dogovorenog alternativnog termina za dostavu i ugradnju Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluga ima pravo Korisniku naplatiti transportne troškove koje je imao radi dolaska na adresu Građevine sukladno Članku 3. Ugovora i Prilogu 4. – Cjenik transportnih troškova te ima pravo raskinuti Ugovor sukladno Članku 8.1.2. Općih uvjeta.

4.9. Korisnik je dužan Pružatelju usluge osigurati:

 • pristupnu cestu do adrese Građevine kako bi se Kućna solarna elektrana mogla nesmetano dostaviti
 • slobodan pristup krovu Građevine na koji će se Kućne solarna elektrana ugraditi
 • da je mjesto ugradnje Kućne solarne elektrane prikladno za istovar i privremeno skladištenje robe
 • da Građevina, a posebno krov Građevine, zadovoljavaju sve uvjete za ugradnju Kućnesolarne elektrane određene propisima, dobrom praksom i trgovačkim običajima
 • da na Građevini nema azbesta
 • posebne uvjete predviđene primjenjivim propisima.

4.10. Ako Korisnik nije osigurao uvjete iz prethodnog stavka, Pružatelj usluge je ovlašten raskinuti Ugovor sukladno Članku 8.1.2. Općih uvjeta te zadržava pravo dodatno naplatiti Korisniku transportne troškove u predmetnom slučaju sukladno Prilogu 4. – Cjenik transportnih troškova.

4.11. Korisnik se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere kako privremena obustava električne energije za vrijeme ugradnje Kućne solarne elektrane ne bi uzrokovala štetu u njegovom kućanstvu, na sustavu i kućanskim uređajima (npr. rad računala, rad alarma i slično). Pružatelj usluge se obvezuje izvršiti ugradnju Kućne Solarne elektrane u što kraćem roku bez napona, ali ne odgovara za eventualnu štetu nastalu uslijed beznaponskog rada.

4.12. Nakon ugradnje Kućne solarne elektrane, Korisnik je dužan potpisati Potvrdu o primitku i ugradnji Kućne solarne elektrane te izvršiti uobičajeni pregled Kućne solarne elektrane.

4.13. Pružatelj usluge se obvezuje surađivati s Nadležnim tijelima kako bi se ugrađena Kućna solarna elektrana pustila u trajni pogon u skladu s primjenjivim propisima, a što se izvršava pod uvjetima i u rokovima određenim primjenjivim propisima.

 1. Naknada i način plaćanja

5.1. Ukupan iznos i način plaćanja Naknade za uredno izvršenu Uslugu koju se Korisnik obvezuje platiti Pružatelju usluge naveden je u Ugovoru i bit će iskazan na zasebnom računu koji će biti izdan za uplaćeni Predujam, i na zasebnom računu u odnosu na preostali dio ugovorene Naknade.

5.2. Neovisno o ishodu i trajanju Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, Korisnik je dužan Pružatelju usluge platiti Naknadu u cijelosti u roku od 30 dana od dana primitka računa Pružatelja usluga, koji će biti ispostavljen nakon aktivacije Kućne solarne elektrane. Radi izbjegavanja sumnje, Pružatelj usluge nije u mogućnosti sklopiti Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) s tijelom s kojim je Korisnik sklopio Ugovor o dodjeli subvencijskih sredstava u sklopu Programa subvencioniranja.

5.3. U slučaju da Korisnik raskine Ugovor nakon uplate Predujma, pa naknadno odluči sklopiti novi ugovor s Pružateljem usluge za sadržajno istu uslugu na istoj Građevini, Pružatelj usluge će obračunati predujam sukladno novom ugovoru kojeg će sklopiti Korisnik i Pružatelj usluge.

Pružatelj usluge će u svakom pojedinom slučaju zaprimanja novog zahtjeva za sklapanje Ugovora na istoj Građevini za istog Korisnika ispitati mogućnost upotrebe ranije pripremljene dokumentacije koja se odnosi na Glavni projekt, troškovnik i ostale usluge obuhvaćene obvezom uplate Predujma te, ovisno o mogućnosti upotrebe ranije izrađene dokumentacije po osnovi raskinutog Ugovora i prema vlastitoj procjeni, osloboditi Korisnika od obveze plaćanja Predujma. U slučaju da Korisnik ugovori financiranje s bankom u svrhu plaćanja Naknade, neovisno o ishodu realizacije takvog financiranja, Korisnik je dužan Pružatelju usluge platiti Naknadu u cijelosti u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od primitka računa Pružatelja usluga. Radi izbjegavanja sumnje, Pružatelj usluge nije u mogućnosti sklopiti Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) sa bankom s kojom je Korisnik ugovorio financiranje u svrhu plaćanja Naknade.

5.4. Pružatelj usluga će Korisniku usluga obračunati i transportne usluge sukladno Prilogu 4. – Cjenik transportnih troškova, koji će biti iskazani na računu iz Članka 5.1.

5.5. Troškovi opremanja Obračunskog mjernog mjesta i premještanja Obračunskog mjernog mjesta od strane Operatora distribucijskog sustava nisu uključeni u Naknadu. Sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, mjesto isporuke električne energije nalazi se na mjestu razgraničenja vlasništva između Operatora sustava i Korisnika mreže. U slučaju da Nadležno tijelo izvrši premještanje brojila, brojilo se premješta sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, a sve troškove, kao i bilo koje druge troškove povezane s Obračunskim mjernim mjestom snosi u cijelosti Korisnik.

5.6 Troškovi koji proizlaze u slučaju da Nadležno tijelo propiše obvezu pokusnog rada, a vezani su na izradu OPIP-a (Operativni plan i program ispitivanja u pokusnom radu) nisu uključeni u Naknadu te ih u cijelosti snosi Korisnik.

5.7. Pružatelj usluge jamči Korisniku nepromjenjivost ugovorene Naknade u roku od 2 (slovima: dva) mjeseca od dana sklapanja ovog Ugovora. Po proteku navedenog roka od 2 mjeseca, Pružatelj usluge zadržava pravo usklađenja Naknade s obzirom na cijene na tržištu u trenutku zaprimanja Korisnikove obavijesti o spremnosti na ugradnju Kućne solarne elektrane, odnosno obavijesti o ishodu Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane.

 1. Odgovornost Pružatelja usluge

6.1. Pružatelj usluge se obvezuje Korisniku pružiti Uslugu u skladu s odredbama Ugovora, ovih Općih uvjeta, primjenjivih važećih propisa te pravilima struke.

6.2. Pružatelj usluge ne sudjeluje u Programu sufinanciranja Kućne solarne elektrane, niti u tumačenju pravila Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane te ne odgovara za ishod prijave Korisnika na Program sufinanciranja Kućne solarne elektrane obzirom da dodjela sredstava iz Programa sufinanciranja Kućne solarne  elektrane ovise isključivo o ispunjenju uvjeta navedenih u samom Programu sufinanciranja Kućne solarne elektrane.

6.3. Pružatelj usluge je posebno dužan osigurati:

 • Da se ugradnja Kućne solarne elektrane izvršava prema važećim propisima
 • Da su zadovoljene sve sigurnosne mjere
 • Da je Kućna solarna elektrana ispravna i ugrađena prema uputama proizvođača elemenata Kućne solarne elektrane.

6.4. Pružatelj usluge jamči za ispravnost Kućne solarne elektrane i pojedinih elemenata Kućne solarne elektrane (garancija) sukladno važećim propisima. Pružatelj usluge će uručiti Korisniku nakon puštanja Kućne solarne elektrane u trajni pogon Primjerak jamstva za ispravnost elemenata Kućne solarne elektrane.

Pružatelj usluge, osim osobnih podataka navedenih u Ugovoru, prikuplja i obrađuje serijske brojeve elemenata Kućne solarne elektrane i podatke o proizvodnji iste u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a sve u svrhu izvršavanja obveza iz ovog stavka.

6.5. Pružatelj usluge jamči za kvalitetu izvršenih radova ugradnje Kućne solarne elektrane i s ugradnjom povezanih radova u razdoblju od dvije (2) godine od dana ugradnje iste.

6.6. Pružatelj usluge zadržava pravo ne izvršiti aktivaciju Kućne solarne elektrane ako nije podmiren dio Naknade sukladno Članku 3. Ugovora.

6.7. Pružatelj usluge nije odgovoran za gubitak, krađu ili oštećenje Kućne solarne elektrane nakon što ju Pružatelj usluge ugradi.

6.8. Pružatelj usluge može za izvršavanje obveza iz ovog Ugovora angažirati podizvođače, u kojem slučaju u potpunosti odgovara za rad istih.

6.9. Pružatelj usluge se obvezuje Korisniku ugraditi Kućnu solarnu elektranu ugovorene ili veće snage, kako je to određeno u Opisu usluga. Broj komponenata Kućne solarne elektrane je podložan promjenama, budući da isti ovisi o tehničkim karakteristikama korištene opreme, ali to neće utjecati na snagu ili ostale karakteristike Kućne solarne elektrane. Pružatelj usluge se obvezuje da će za ugradnju Kućne solarne elektrane koristiti drugačije komponente, odnosno drugačiji broj komponenti od onih definiranih u Opisu usluge samo kada za to postoje valjani razlozi.

6.10. U slučaju radova, proširenja ili bilo kojih izmjena na Kućnoj solarnoj elektrani i/ili komponentama iste izvedenih od strane Kupca i/ili treće strane, jamstva Pružatelja usluge iz Opisa Usluge više ne vrijede te Pružatelj usluga neće biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja bude prouzročena, odnosno nastane izravno ili neizravno uslijed takvih radnji.

 1. Obveze Korisnika

7.1.  Korisnik je odgovoran za izvršavanje svojih obveza iz Ugovora u predviđenim rokovima, a posebno za uredno plaćanje Naknade.

7.2.  Korisnik se obvezuje pisanim putem bez odgode, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od primitka, dostavljati dokumentaciju i podatke Pružatelju usluge te obavještavati Pružatelja usluge o primitku pismena (ugovora, odluka, dopisa, podnesaka i slično) od strane Nadležnih tijela i ostalih pravnih osoba ili javnopravnih tijela, a vezano uz sadržaj Usluge iz ovog Ugovora u postupcima ishođenja potrebne dokumentacije te posebice o radovima koje obave Nadležna tijela. Obveza Korisnika iz Članka 7.2. se naročito odnosi na sljedeće dokumente koje zaprimi Korisnik:

      a) Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom

      b) Ugovor o Korištenju mreže

      c) Potvrda za trajni pogon

      d) Odbijenice vezano za priključenje Kućne solarne elektrane

      e) Obavijest o sklapanju Ugovora o sufinanciranju iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane ili obavijest o činjenici da Korisniku nisu dodijeljena sredstva iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane

      f) Ostale relevantne dokumente.

7.3. Korisnik se obvezuje pisanim putem obavijestiti Pružatelja usluge o sklapanju Ugovora o sufinanciranju ili o činjenici da mu nisu dodijeljena sredstva iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane najkasnije u roku 15 (slovima: petnaest) dana od dana završetka Programa za sufinanciranje Kućne solarne elektrane. Krajnji rok za obavještavanje Pružatelja usluge o ishodu Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane iznosi 6 (slovima: šest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora. Ako Korisnik ne obavijesti Pružatelja usluge u navedenim rokovima, Pružatelj usluge će ga pisanim putem pozvati da se očituje u dodatnih 15 (slovima: petnaest) dana. Ako niti u dodatnom roku Korisnik ne obavijesti Pružatelja usluge o ishodu Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor pri čemu zadržava uplaćeni Predujam.

7.4. Potpisom Ugovora, Korisnik izjavljuje da su podaci i dokumentacija koje je dao Pružatelju usluge istiniti, točni, potpuni te vjerodostojni.

7.5. Korisnik se obvezuje o svom trošku i u roku od 8 (slovima: osam) dana od datuma potpisa Ugovora izvršiti javnobilježničku ovjeru punomoći kojom opunomoćuje Pružatelja usluge za izvršenje radnji iz Ugovora te izraditi ovjerene preslike punomoći u 3 (slovima: tri) primjerka, a na zahtjev Pružatelja usluge dostaviti i dodatne primjerke ovjerenih preslika punomoći.

7.6. Korisnik se obvezuje u roku od 8 (slovima: osam) dana od zaprimanja Ponude za opremanje Obračunskog mjernog mjesta (OMM) kućanstva s vlastitom proizvodnjom o svom trošku izvršiti uplatu nadležnom Operatoru distribucijskog sustava i dostaviti potvrdu o uplati Pružatelju usluge na sljedeću mail adresu: info@suncanigrad.hr

7.7. Korisnik se obvezuje sklopiti Dodatak Ugovora o opskrbi električnom energijom (Aneks) ili Ugovor o otkupu električne energije ili Ugovor o opskrbi električnom energijom s uvjetima za otkup električne energije odnosno drugi odgovarajući ugovor kojim se regulira otkup viškova proizvedene električne energije od strane odabranog električne energije te ga dostaviti Pružatelju usluge unutar 8 (slovima: osam) dana od datuma potpisa Ugovora.

7.8. Korisnik odgovara za štetu nastalu zbog pružanja netočnih podataka Pružatelju usluga i zbog nedostataka na Građevini osobito vezano za podatke o dimenzijama, iskoristivi površine te nosivosti krovišta.

7.9. Podaci, pretpostavke, procjene, računi, vrijeme povrata uloženih sredstava, iznosi bespovratnih sredstava i ostali čimbenici na kojima se temelji odluka Korisnika o sklapanju Ugovora, bez obzira na to jesu li u trenutku sklapanja Ugovora poznati Korisniku, predstavljaju rizik Korisnika.

7.10. Kašnjenje u dostavi relevantnih informacija i dokumenata iz Članka 7.2. Općih uvjeta utječe na računanje roka iz Članka 4.4. Općih uvjeta unutar kojeg se Pružatelj usluge obvezuje pripremiti i ishoditi dokumentaciju za ugradnju i puštanje Kućne solarne elektrane u trajni pogoni i dostaviti i ugraditi Kućnu solarnu elektranu te se u slučaju kašnjenja u dostavi dokumentacije i informacija primjenjuje Članak 4.4. točka II. Općih uvjeta.

7.11. Korisnik je svjestan važnosti ispravnosti kućne električne instalacije te jamči da su kućna električna instalacija i svi elementi potrebni za ispravan rad Kućne solarne elektrane uključujući osigurače, razvodnu kutiju i ostale komponente sustava ispravni i podobni. Korisnik se ujedno obvezuje poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao ispravnost i podobnost svih elemenata za ispravan i neometan rad Kućne solarne elektrane za cijelo vrijeme važenja ovog Ugovora, uključujući i jamstveno razdoblje.

7.12. U slučaju neispravnosti ili djelomične ispravnosti Kućne solarne elektrane nakon puštanja u trajni pogon, a uzrokovane kućnom električnom instalacijom i njezinim komponentama, sve troškove dijagnoze kvarova i popravaka te transporta snosi Korisnik.

7.13. Sve neispravnosti ili djelomične ispravnosti na električnoj distribucijskoj mreži koje mogu dovesti do degradacije funkcionalnosti Kućne solarne elektrane Korisnik će rješavati sa ugovorenim distributerom tj. Nadležnim tijelima.

7.14. Ako nije moguće utvrditi izvor degradacije funkcionalnosti ugrađene Kućne solarne elektrane, Korisnik pristaje na nepristrano mjerenje ovlaštene osobe („Mjernik“) po vlastitom izboru. U slučaju da Korisnik ne odabere Mjernika u roku od 8 (slovima: osam) dana od zajedničke odluke Korisnika i Pružatelja usluge kojom su zaključili da je potrebno utvrditi izvor degradacije funkcionalnosti ugrađene Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge će odabrati Mjernika. Nalaz Mjernika smatrat će se mjerodavan te ako ukaže na problem na kućnoj instalaciji ili električnoj distribucijskoj mreži troškove mjerenja i sve povezane troškove snosit će Kupac.

7.15. Pružatelj usluge nije obvezan pružati usluge popravaka na kućnoj instalaciji Korisnika. Ako Korisnik prijavi kvar Kućne solarne elektrane unutar jamstvenog roka te Pružatelj usluge utvrdi da je kvar uzrokovan kvarom ili preopterećenjem kućne električne instalacije sve troškove dijagnoze kvara i transporta vezanih za predmetnu prijavu snosit će Korisnik. Radi izbjegavanja svake sumnje, predmet jamstva su isključivo komponente Kućne solarne elektrane kako su specificirane u Prilogu 2. – Opis usluge. Kvarovi i preopterećenja kućne električne instalacije nisu predmet jamstva. Ako kvarovi kućne instalacije uzrokuju kvar Kućne solarne Elektrane jamstvo će biti poništeno.

7.16. Praćenje rada i nadzor Kućne solarne elektrane putem smartphone aplikacije dodatna je funkcionalnost Kućne solarne elektrane, ovisna o tipu opreme. Ako oprema podržava takvu funkcionalnost, ista je uključena u Naknadu, a preduvjet za ispravan rad navedene funkcionalnosti je internet veza dovoljne kvalitete. U slučaju da Korisnik ne može osigurati internet vezu dovoljne kvalitete, Usluga će se smatrati potpunom i bez omogućavanja Korisniku da prati rad i nadzor Kućne solarne elektrane putem aplikacije te time neće biti preduvjet za izdavanje računa s obzirom da ne utječe na izvedbu i rad Kućne solarne elektrane. Upute za instalaciju aplikacije za praćenje rada i nadzor Kućne solarne biti će dostavljene Korisniku prilikom aktivacije Kućne solarne elektrane.

7.17. Korisnik je dužan osigurat stabilnu Internet vezu koja jamči ispravnost dodatne funkcionalnosti praćenja rada Kućne solarne elektrane na način da se do mjesta ugradnje invertera/sabirnog uređaja mikroinvertera dovede Internet veza putem kabela.

7.18. Ugovorne strane suglasne da Pružatelj usluge kao nositelj uštede ima pravo prikazati uštede ostvarene Kućnom solarnom elektranom sukladno primjenjivim propisima.

 1. Raskid Ugovora

8.1. Pružatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

8.1.1. Ako Pružatelj usluge niti uz sve razumne napore nije u mogućnosti ishoditi potrebnu dokumentaciju za ugradnju i puštanje Kućne solarne elektrane u trajni pogon od Nadležnih tijela u skladu s rokovima iz Članka 4.4. ovih Općih uvjeta, a iz razloga koji su  na strani Korisnika i/ili Građevine ili ako Korisnik nije ugradio dvosmjerni OMM, Pružatelj usluge može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, u kojem slučaju Pružatelj usluge ima pravo na naknadu kako slijedi:

      I. u slučaju raskida Ugovora prije nego što je Pružatelj usluge poslao „Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom“ prema nadležnom Operatoru HEP ODS, 1.000,00 EUR (slovima: tisuću eura) plus PDV;

      II. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Pružatelj usluge ili Korisnik primio „Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom“, a prije nego što je Kućna solarna elektrana dostavljena Korisniku i ugrađena na Građevinu, 1.500,00 EUR (slovima: tisuću petsto eura) plus PDV;

      III. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Kućna solarna elektrana ugrađena na Građevinu, 90% ugovorenog iznosa plus PDV.

      IV. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Kućna solarna elektrana ugrađena na Građevinu i nakon što je HEP ODS izdao „Potvrdu za trajni pogon“, 100% ugovorenog iznosa plus PDV. Radi izbjegavanja sumnje, izdavanje negativnog rješenja od strane Nadležnog tijela u bilo kojoj fazi projekta smatrat će se također događajem opisanim u Članku 8.1.1. Općih uvjeta.

8.1.2. Pružatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor ako Korisnik nakon isteka roka od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana zaprimanja Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom od Nadležnog tijela odbija ili se ne očituje u vezi termina ugradnje Kućne solarne elektrane na Građevini, kao i u slučaju ako Korisnik nije prisutan na adresi Građevine u vrijeme dogovorenog alternativnog termina za dostavu i ugradnju Kućne solarne elektrane ili ako Korisnik nije osigurao uvjete iz Članka 4.9. Općih uvjeta. Radi izbjegavanja sumnje, Pružatelj usluga ima pravo raskinuti Ugovor ako Elektrana ne bude ugrađena na Građevini u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana zaprimanja Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom, no Pružatelj usluge može, s obzirom na okolnosti slučaja, dati Korisniku dodatan primjeren rok za ispunjenje njegove obveze omogućavanja ugradnje Kućne solarne elektrane na Građevini. U slučaju jednostranog raskida, Pružatelj usluge ima pravo naplate razmjernog dijela Naknade za do tada izvršenu Uslugu sukladno Članku 8.1.1. (I.-IV.) ovih Općih uvjeta.

8.1.3. Ako Korisnik ne ispunjava uredno svoje obveze iz Ugovora, Pružatelj usluge ima pravo na jednostrani raskid Ugovora, uz ostavljanje dodatnog primjerenog roka za ispunjenje obveze. Ako Korisnik ne ispuni obvezu niti u dodatnom primjerenom roku, Ugovor se raskida istekom roka. U predmetnom slučaju raskida, Pružatelj usluge ima pravo naplate razmjernog dijela Naknade od Korisnika za do tada izvršenu Uslugu sukladno Članku 8.1.1. (I.- IV.) ovih Općih uvjeta.

8.1.4. Ako Korisnik ne obavijesti Pružatelja usluge o ishodu Programa sufinanciranja elektrane sukladno Članku 7.3. ovih Općih uvjeta, Pružatelj usluge će ga pisanim putem pozvati da se očituje u dodatnih 15 (slovima: petnaest) dana. Ako niti u dodatnom roku Korisnik ne obavijesti Pružatelja usluge o ishodu Programa sufinanciranja elektrane, Pružatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor pri čemu zadržava uplaćeni Predujam.

8.1.5. Do dana dostave i ugradnje Kućne solarne elektrane, Pružatelj usluge ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, u kojem slučaju se obvezuje Korisniku izvršiti povrat već uplaćene Naknade za Uslugu.

8.1.6. Radi izbjegavanja sumnje, neovisno o trenutku raskida Ugovora, Pružatelj usluge zadržava uplaćeni iznos Predujma te se iznos uplaćenog Predujma ne uračunava u iznose iz Članka 8.1.1. Općih uvjeta, niti se vraća Korisniku.

8.2. Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim slučajevima:

8.2.1. Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom u svako doba, uz obvezu plaćanja određenog iznosa ovisno o fazi pružanja Usluge, uvećano za transportne troškove koje je Pružatelj usluga imao radi izvršenja Usluge, sukladno Članku 5.4. Općih uvjeta:

      I. u slučaju raskida Ugovora prije nego što je Pružatelj usluge poslao „Zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnom“ prema nadležnom Operatoru HEP ODS, 1.000 EUR (slovima: tisuću eura) plus PDV;

      II. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Pružatelj usluge ili Korisnik primio „Obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom“, a prije nego što je Kućna solarna elektrana dostavljena Korisniku i ugrađena na Građevinu, 1.000 EUR (slovima: tisuću eura) plus PDV;

      III. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Kućna solarna elektrana ugrađena na Građevinu, a prije nego što je HEP ODS izdao „Potvrdu za trajni pogon“, 90% ugovorenog iznosa plus PDV;

      IV. u slučaju raskida Ugovora nakon što je Kućna solarna elektrana ugrađena na Građevinu i nakon što je HEP ODS izdao „Potvrdu za trajni pogon“, 100% ugovorenog iznosa plus PDV.

8.2.2. Ako Pružatelj usluge ne ispunjava obveze iz Ugovora, Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor uz ostavljanje dodatnog primjerenog roka za ispunjenje obveze. Ako Pružatelj usluge ne ispuni obvezu u dodatnom primjerenom roku, Ugovor se raskida istekom roka.

U slučaju raskida, Pružatelj usluge se obvezuje Korisniku izvršiti povrat već uplaćene Naknade za Uslugu te o svom trošku izvršiti uklanjanje Kućne solarne elektrane, ako bi Kućna solarna elektrana već bila ugrađena.

8.3 Korisnik se obvezuje platiti Pružatelju usluge uklanjanje Kućne solarne elektrane s krova Građevine u iznosu 150,00 EUR (slovima: sto pedeset  eura) plus PDV po solarnom panelu ako je Kućna solarna elektrana ugrađena na Građevini te Korisnik zahtjeva uklanjanje prilikom raskida Ugovora po bilo kojoj osnovi. U slučaju demontaže Kućne solarne elektrane, koja uključuje uklanjanje solarnih panela i krovnu potkonstrukciju. Korisnik usluge obvezuje se vlastitim sredstvima snositi trošak vraćanja Građevine u prvotno stanje.

8.4. U slučaju da Pružatelj usluge provede usklađenje Naknade, a Korisnik s takvim usklađenjem ne bude suglasan, Korisnik ima pravo raskinuti Ugovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od primitka obavijesti Pružatelja usluge o provedenom usklađenju Naknade. Ako Korisnik u roku od 8 (slovima: osam) dana od primitka obavijesti Pružatelja usluge o usklađenju Naknade ne obavijesti Pružatelja usluge o prihvaćanju usklađenja Naknade, Ugovor se raskida istekom tog roka te se primjenjuje odredba 8.2.1. I. – IV. ovih Općih uvjeta.

8.5. Ako Korisniku ne budu dodijeljena sredstva iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane, Korisnik je ovlašten pisanim putem raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, pri čemu Pružatelj usluge zadržava uplaćeni Predujam. Pisanu obavijest o raskidu Ugovora Korisnik je obvezan poslati najkasnije 15 (slovima: petnaest) dana od dana kada je obavijestio Pružatelja usluge da mu nisu dodijeljena sredstva iz Programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane te se u tom slučaju odgovarajuće primjenjuje odredba 8.2.1. I. – IV. ovih Općih uvjeta. Ako Korisnik u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaprimanja obavijesti Pružatelja usluge da mu nisu dodijeljena sredstva iz programa sufinanciranja Kućne solarne elektrane ne obavijesti Pružatelja usluge da raskida Ugovor, odnosno ako obavijesti Pružatelja usluge da je spreman snositi trošak ugradnje Kućne solarne elektrane na Građevini samostalno, Ugovor će ostati na snazi.

8.6. Radi izbjegavanja sumnje, u slučaju raskida Ugovora Korisnik je dužan platiti Pružatelju usluge naknadu iz Članka 8.1.1. (I.-III.) ili Članka 8.2.1. (I.-III.) bez obzira na uplaćeni Predujam, koji se ne uračunava u naknadu iz Članka 8.1.1. (I.-III.) ili Članka 8.2.1. (I.-III.).

8.7. Ugovorne strane suglasne su kako se obavijesti o raskidu Ugovora šalju e-mailom ili poštom preporučenim putem s povratnicom na adresu druge ugovorne strane navedene u Ugovoru ili drugu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana pravovremeno pisanim putem obavijestila drugu. Ako dostava pismena nije uredno izvršena jer je ugovorna strana odbila primiti pošiljku ili je bila nedostupna na adresi ili je obaviještena o pošiljci, ali je nije preuzela, sva pismena poslana preporučenom pošiljkom smatrat će se dostavljenima drugoj ugovornoj strani danom predaje preporučene pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

8.8. Sukladno primjenjivim propisima, isključeno je pravo Korisnika na jednostrani raskid Ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana sklapanja Ugovora.

 1. Viša sila

9.1. Za potrebe ovih Općih uvjeta, viša sila označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja Ugovora, koje se nisu mogle predvidjeti te su nastale bez volje i utjecaja ugovornih strana, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima ili radnjama koje su se u predmetnom odnosu i nastaloj stvarnoj situaciji mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od ugovornih strana.

9.2. Pod pojmom više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem ugovornih strana podrazumijevaju se prirodne nepogode (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, propust donošenja akata od strane Nadležnih tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, epidemija/pandemija zaraznih bolesti, pad električne mreže, značajni politički i socijalni nemiri, značajne političke ili ekonomske okolnosti, poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata, embargo, poremećaji u globalnom lancu opskrbe kao i ostali događaji koji nisu pod kontrolom ili utjecajem ugovornih strana.

Radi izbjegavanja sumnje, višom silom smatrat će se i zabrane izvođenja sezonskih radova određene od strane nadležnih tijela.

9.3. Ugovorne strane ne odgovaraju za štetu nastalu drugoj ugovornoj strani u slučaju nastanka prethodno navedene više sile.

9.4. Za vrijeme trajanja više sile, ispunjenje obveza od strane ugovornih strana privremeno će se odgoditi u mjeri u kojoj je njihovo ispunjenje postalo nemoguće kao posljedica događaja više sile, a u slučaju da događaj više sile i posljedična nemogućnost ispunjenja obveza prema ovom Ugovoru potraje dulje od 3 (slovima: tri) mjeseca, ugovorne strane će razmotriti svrhu daljnjeg izvršenja ovog Ugovora u odnosu na njegov postojeći sadržaj. Ako ugovorne strane ne postignu sporazum oko budućeg sadržaja Ugovora i njegove buduće provedbe u skladu s novim okolnostima, ugovorna strana koja nije pod utjecajem više sile imat će pravo raskinuti ovaj Ugovor u pisanom obliku slanjem pisane obavijesti 30 (slovima: trideset) dana unaprijed ugovornoj strani koja je pod utjecajem više sile.

 1. Prigovor Korisnika

10.1. Korisnik može svoj prigovor u vezi s pružanjem Usluge, nedostacima pojedinih elemenata Kućne solarne elektrane i/ili rada Kućne solarne elektrane uputiti Pružatelju usluge e-mailom na e-mail adresu Pružatelja usluge info@suncanigrad.hr, poštom na adresu Sunčani grad d.o.o., Kranjčevićeva 39, 10000 Zagreb.

10.2. Prigovor mora sadržavati podatke za ispravnu identifikaciju Korisnika i Ugovora, opis osnova za prigovor te dokumentaciju i druge dokaze kojima se prigovor potkrepljuje. Prigovor treba biti vlastoručno potpisan od strane Korisnika, osim ako je dostavljen putem e-maila. Ako prigovor ne sadrži podatke koji omogućavaju Pružatelju usluge identifikaciju podnositelja, smatrat će se nepodobnim za postupanje.

10.3. Pružatelj usluge se obvezuje odgovoriti na prigovor u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od primitka istog. Podnošenje prigovora ne utječe na računanje rokova iz ovog Ugovora, niti odgađa plaćanje bilo koje novčane obveze Korisnika prema Pružatelju usluge.

 1. Ostale odredbe

11.1. Pružatelj usluge je ovlašten jednostrano izmijeniti ove Opće uvjete, o čemu će obavijestiti postojećeg Korisnika pisanim putem, i to poštom ili e-mailom, ako se izmjena odnosi i na postojećeg Korisnika.

11.2. Kada je ovim Općim uvjetima određeno da se komunikacija između Korisnika i Pružatelja usluga odvija pisanim putem ili u pisanom obliku, ako nije drugačije određeno, navedeno podrazumijeva dostavu poštom preporučenim putem s povratnicom na adresu druge ugovorne strane navedene u Ugovoru ili drugu adresu o kojoj je jedna ugovorna strana pravovremeno pisanim putem obavijestila drugu. Ako dostava nije uredno izvršena jer je ugovorna strana odbila primiti pošiljku ili je bila nedostupna na adresi ili je obaviještena o pošiljci, ali je nije preuzela, svaka pošiljka poslana preporučenom pošiljkom smatrat će se dostavljenom drugoj ugovornoj strani danom predaje preporučene pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

11.3. Na ostala prava i obveze Korisnika i Pružatelja usluge koja nisu uređena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe primjenjivih hrvatskih propisa.

11.4. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 10.12.2023. godine.

Kalkulator uštede

Prvi korak za izračun vaše solarne elektrane.

Copyright © Sunčani grad d.o.o.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.